Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Innovationsmiljö vid Malmö högskola

Projektet i korthet

 

2015 fick en arbetsgrupp av Samverkansberedningen i uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna att skapa en innovationsmiljö på Malmö högskola. Miljön har ambitionen att vara gemensam och gränsöverskridande och tilltala såväl studenter, lärare, medarbetare och forskare som de samarbetspartners högskolan har i samhället runtomkring. Fokus för miljön är att jobba gränsöverskridande med innovation oavsett ämnestillhörighet eller ursprung. 
 
Det övergripande arbetet som rör verksamhetsuppdraget kring innovationsmiljön kan sägas bestå av tre delar: en utrednings/as, en utvecklings- och implementationsfas och slutligen övergången till en driftsfas. Arbetet som genomfördes under 2015 handlade i huvudsak om att genomföra utredningsfasen, och utfallet består i man har kommit fram till att det finns ett behov av, och en önskan att etablera en gemensam innovationsmiljö på Malmö högskola. Mot denna bakgrund har rektor och högskoleledning formulerat ett gemensamt verksamhetsuppdrag där införandet av en innovationsmiljö framgår. Under 2016 var fokus på att utveckla vad en sådan innovationsmiljö är och 2017, som projektperioden avser, är fokus på att implementera verksamheten. 2018 är ambitionen att innovationsmiljön skall övergå i ordinarie drift.