Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stödja forskning

Processens syfte och mottagare

Processen syftar till att förbättra forskningsstödet till forskarna. Det övergripande målet är att forskare ska kunna fokusera på forskningen och därmed frigöra tid för att producera forskningsresultat. Arbetet tar sin utgångspunkt i forskningsprocessens olika steg, det vill säga från idé till spridning och nyttiggörande av forskningsresultat, och det behov av stöd som forskare har i denna process.

Huvudmottagare för processen är forskare vid Malmö högskola. Övriga intressenter som har krav på processen är till exempel högskoleledningen, dekaner och övriga chefer i verksamheten. Processen Stödja forskning kommer att inkorporeras i det övergripande strategiska arbetet på Malmö högskola.

Genomförande

Forskare verksamma vid  högskolans fakulteter och forskningscentrum har intervjuats i syfte att göra en nulägesanalys och formulera de behov av forskningsstöd forskare har för att forskningen ska fungera optimalt. Avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet, inklusive biblioteket, informerades och intervjuades. Behovet av forskningsstöd har även kommunicerats till chefer inom kärnverksamheten samt högskoleledningen.

Med avstamp i detta omfattande insamlade underlag har en analys genomförts och baserat på detta har en rad förbättringsförslag tagits fram. Dessa förslag har stämts av med forskare som också har gett sina synpunkter gällande prioriteringsordning. Underlaget har diskuterats med det gemensamma verksamhetsstödet, forskningsberedningen samt högskoleledningen som också har gett sina synpunkter.

Implementering och ständiga förbättringar

Rektor ska ta beslut om implementeringen av förbättringsförslagen i början av december 2016. Implementeringsarbetet startar därmed under vintern 2016-2017. Till de förslag som finns hör bland annat att tydliggöra ingången till forskningsstödet på hemsidan och göra stödet på hemsidan överblickbart, att göra det möjligt för högskolans forskning och forskare att synas tydligare både för högskolans egna forskare och för externa intressenter, samt aktiviteter som syftar till att underlätta nätverkande, att få ytterligare hjälp med att höja kvaliteten på forskningsansökningar, stöd i att budgetera sin forskning samt att hantera sina insamlade forskningsdata.

Implementeringsplanen utgör starten på arbetet med att utveckla stödet till forskning. I det fortsatta arbetet handlar det om att säkerställa att stödet finns över tid och att utveckla det efterhand som behoven förändras och nya tillkommer. Stödet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och förbättras. Alla förslag och synpunkter som kan bidra till detta välkomnas och kan lämnas till processledare Natalija Buza-Vidas