Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rekrytera medarbetare

Processens syfte och mottagare

Syftet med processen är att uppnå effektivisering och kvalitetssäkring samt kontinuerlig utveckling av och förbättringar i rekryteringsprocessen samt i introduktionen av nya medarbetare. Felrekrytering kan komma att skapa stora kostnader i verksamheten. En väl genomarbetad och utvecklad process bör också underlätta rekrytering av rätt kompetens.

Organisationens behov av viss kompetens är utgångspunkt för delprojektet och rekryterande chefer har identifierats som huvudsaklig mottagare. Det är alltid rekryterande chef som är ansvarig för en rekrytering.

Genomförande

Under 2015 genomfördes intervjuer med ett representativt urval av chefer från samtliga fakulteter samt GV kring hur rekryteringsprocessen fungerar idag, vilka behov som finns och eventuella lösningsförslag.

Intervjuerna utmynnade i en nulägeskarta där behov har identifierats. Därefter har det hållits en workshop med ytterligare chefer där nuläget, vilka behov som finns samt lösningsförslag för ett börläge presenterats. Vid workshopen gjordes också en prioritering av de olika lösningsförslagen man valde att gå vidare med.

Implementering och ständiga förbättringar

Processen införs under hösten 2016. I första skede kommer en rekryteringsguide att finnas som stöd till chefer. Vi inför även ett e-rekryteringssystem för att säkerställa hanteringen av ansökningar. Ett webbformulär för förberedelse av anställning kommer också införas, där chef eller person utsedd av chef kan beställa allt som behövs innan anställning påbörjas. Det arbetas också med introduktionsguider för nya medarbetare och checklistor till chefer. Vi ser också över rutiner i samband med internationella rekryteringar.

Processen kommer kontinuerligt att vidareutvecklas och förbättras. Alla förslag och synpunkter som kan bidra till detta välkomnas och lämnas till processledare Anne Olsson.