Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Infrastruktur för att bedriva utbildning

Processens syfte och mottagare

Målet är att lärare och studenter ska uppleva ett praktiskt stöd som bidrar till att uppnå lärandemålen i kursplanerna. Detta ska ske genom förbättrade möjligheter att hitta information och kommunicera i våra stödsystem, att undervisning kan ske så som planerats innan kursstart, att infrastrukturen främjar varierade pedagogiska ansatser för lärande och att Malmö högskola ska ge ett professionellt intryck till studenter och gäster vad gäller infrastruktur för lärande.

Studenter, lärare och ledningsfunktioner är processens huvudsakliga mottagare, men den vänder sig även till andra grupper som möter studenter eller besöker Malmö högskola.

Genomförande

Resultat från processen Att introducera student samt behovsanalys av högskolans webbplats har använts som underlag. Behovsintervjuer har genomförts med lärarrepresentanter från samtliga fakulteter och behovsbilden har därefter förankrats med bland annat prefekter, berörda avdelningar inom verksamhetsstödet samt studentkårerna.

De behov som har identifierats ligger inom fem fokusområden: att lägga schema, att bemanna och tjänsteplanera, att använda lärplattformen, att använda it och utrustning i undervisningslokalerna samt att ta emot externa gäster.

Implementeringsförslag har föredragits för ledningsgruppen och lämnats till rektor för prioritering i november 2016.