Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Planera, budgetera och följa upp verksamhet

Processens syfte och mottagare

Denna process syftar till att ge prefekter och motsvarande chefer på institutions- och avdelningsnivå förutsättningar för att bedriva utbildning och forskning genom att ha kontroll över verksamhetens ekonomi och kvalitet. Målet är att processen ska vara utformad så att prefekterna behöver lägga mindre tid på detta än idag, men också att de får bättre förutsättningar för att fatta beslut som påverkar verksamhetens ekonomi och kvalitet.

Prefekterna är huvudsakliga mottagare och processen är en ledningsprocess och relaterar till högskolans styrmodell. Övriga intressenter som har krav på processen är till exempel högskolestyrelsen, högskoleledningen, dekaner och övriga chefer i verksamheten.

Genomförande

Under våren 2016 intervjuades ett tiotal prefekter från högskolans samtliga fakulteter. Syftet med intervjuerna var att ta reda på vad man som prefekt behöver för att leda och styra verksamheten och vilka problem och möjligheter som fanns med nuvarande arbetssätt. Behovsbilden som framkom i intervjuerna har också presenterats för dekaner, förvaltningschef och rektor som har fått framföra sina krav på processen.

Under hösten 2016 ska vi tillsammans med mottagarna arbeta fram vilka förbättringar som krävs för att kunna tillgodose deras behov och som även uppfyller intressenternas krav. Planen är att rektor fattar beslut om implementering i november 2016.