Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokumenthantering för forskare

Frågan om hantering av forskningsinformation är komplex och det pågår för närvarande ett arbete med att utforma ett bättre stöd för högskolans forskare när det gäller hantering av forskningsinformation. Detta arbete ingår som en del av implementeringsarbetet av processen Stödja forskning.

Hur skall jag hantera min forskningsinformation?

Ansökningar, forskningsdata, projektrapporter och andra handlingar eller information som skapas under forskningsprocessen och inte uppenbart är arbetsmaterial är allmänna handlingar. Samma regler gäller för information som skapas genom forskning som för annan information som genereras genom offentliga myndigheters verksamhet.

Detta ställer krav på dig som forskare på hur du kan hantera dina data och forskningshandlingar. Information skall förvaras säkert, skyddad från obehörig åtkomst och du är skyldig att hantera personuppgifter och sekretesskyddat material på ett korrekt sätt. Om du hanterar personuppgifter och/eller sekretesskyddade handlingar är det extra viktigt att du väljer säkra och godkända lagringsplatser.

Det betyder också att du inte själv kan ta med dig eller förstöra forskningsdata. Allmänna handlingar får endast gallras (förstöras) med stöd av Riksarkivets föreskrifter och måste sparas i minst tio år. Om forskningsdata anses ha ett fortsatt inomvetenskapligt värde, ett värde för annat forskningsområde, ett vetenskapshistoriskt-, kulturhistoriskt- eller personhistoriskt värde, eller ett stort allmänt intresse skall forskningsdata bevaras. Kontakta högskolans arkivarier i frågor om bevarande- och gallring av forskningsdata.

För mer om hantering av allmänna handlingar se högskolans arkivhandbok och sidan för Dokument- och informationshantering.