Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Medel för merkostnader

Fakulteterna/institutionerna samt Facility Service har rätt att få ersättning för demerkostnaderna som uppstår i samband med beviljandet av rekommenderat pedagogiskt stöd, till exempel på grund av anpassningar i undervisningen eller vid examinationer. Exempel på stöd där ersättning utgår är extra handledning, lokaler och vakt vid tentamen samt merkostnader för examinationer.

 

Äskningsrutiner för extra handledning och merkostnad för examination

1. Sammanställning/underlag tas fram till Specialpedagog/Samordnare för aktuella studenter

2. I samband med uppföljning vid terminsslut med berörda studenter ska  
samordnare/specialpedagog säkerställa om handledning etc enligt beslut har utförts och i vilken omfattning. Kontakt och uppföljning med handledare görs även.

3. Stöd vid funktionsnedsättning sammanställer sedan intern omföring till respektive ekonom för varje fakultet.  Intern omföringen innehåller även ett underlag där studentens namn, handledarens namn och antal timmar är tydligt angivet. Stödets ersätts timme för timme.

4. Ekonom konterar för respektive fakultets konton och skickar tillbaka intern omföring till Studentcentrum/FUNK som slutför och lämnar den för utbetalning.

 
Redovisningsperioder:

  • Perioden 1/1-10/6 utbetalas i slutet av juni till berörd fakultet/institution.
  • Perioden 11/6-31/12 utbetalas i januari innan ”förra året stängs” till berörd fakultet/institution.


Äskningsrutiner för lokaler och vakt vid tentamen

Facility Service skickar intern omföring direkt till Studentcentrum/FUNK varje månad.


Kontaktperson: Susanne Destow


Blankett för internomföring finns till höger.