Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bra att tänka på som lärare till student med funktionsnedsättning

Nedan följer en del förslag på sådant som kan vara bra att tänka på om du tror eller vet att du har en student med dyslexi eller annan funktionsnedsättning.

Tänk på att:

 • tala med studenten, som är den största experten på sina behov

 • kommunicera på samma nivå som studenten befinner sig, även rent bokstavligt, så sitt gärna ner under samtal med en student som är rullstolsburen 

 •  tidig tillgång till schema kan vara av stor betydelse

 • se till att kurslitteraturen fastsälls i god tid (nyinläsningar av böcker tar minst två månader) 

 •  informera om artiklar och kompendier i god tid, då Legimus inte läser in sådant material utan detta måste läsas in på annat sätt (om materialet inte ligger på nätet, för då kan studenten med lässvårigheter använda talsyntes)  

 • ge tydliga instruktioner (både muntligt och skriftligt) om till exempel var och när en föreläsning ska hållas och vad som förväntas att studenten ska ha förberett 

 • se till att undervisningslokalen fungerar likvärdigt för alla

 • studenten med en funktionsnedsättning kanske behöver längre förberedelsetid vid inlämning av uppgifter än andra studenter

 • gärna arbeta med multisensorisk inlärning (se, höra, göra)

 • använda mikrofon eller utnyttja salarna med hörselslingor  

 • beakta att god läsbarhet kan vara avgörande för att studenten ska lyckas med en uppgift (typsnitt, teckenstorlek, styckeindelning och anpassade radlängder) 

 • gärna dela ut OH- och/eller PP-material i förväg så studenten har förförståelse för innehållet i seminariet /föreläsningen

 • i inledningen av ett seminarium/en föreläsning presentera hur du tänkt dig upplägget 

 • strukturera även skrivandet på tavlan: texta gärna och använd olikfärgade pennor,         sudda inte ut för snabbt, undvik att tala samtidigt som du skriver på tavlan, läs upp det du skrivit på tavlan

 • försöka tala tydligt och inte för fort

 • upprepa frågor högt som studenter ställer, så att alla kan höra

 • tillåta studenten spela in föreläsningar

 •  ta regelbundna och väl tilltagna pauser (kan var särskilt viktigt för studenten med till exempel ryggproblem eller koncentrationssvårigheter) 

 • göra en kort sammanfattning i slutet av seminariet/föreläsningen över de viktigaste punkterna 

 • anpassa examinationen efter studentens förutsättningar (genom att till exempel ge möjligheter till längre tid, tyst rum, muntliga kompletteringar, tillgång till dator med talsyntes, rättstavningsprogram, annorlunda redovisningsformer som digitala presentationer eller uppdelad tentamen och tänk på att flervalsfrågor ofta är mycket svåra för studenten med dyslexi

God läsbarhet och typsnitt
Som lärare är det viktigt att se till att eventuella misslyckanden hos studenten inte beror på att texten man lämnar ut inte har god läsbarhet. Av betydelse för god läsbarhet är bland annat vilket typsnitt man använder. Det finns två huvudtyper: antikva och sanserif. Typsnitt ur gruppen antikva, som till exempel Times New Roman med små fötter, är att föredra, då de hjälper till att binda ihop bokstäverna och gör det lättare att med ögat följa textraden. Ett annat användbart typsnitt är Comic Sans, eftersom varje bokstav har ett individuellt drag. Ett särskilt typsnitt för personer med dyslexi håller också på att utprovas och har arbetsnamnet DySkript.

Förutom typsnitt har till exempel radlängden stor betydelse för god läsbarhet. Omkring tolv centimeter eller mellan 55 och 65 tecken per rad föredras ofta. Många studenter med lässvårigheter föredrar också att det lästa står på matt och svagt färgat papper. Andra funktionsnedsättningar kräver andra typer av anpassningar. Studenter med grava rörelsehinder har självfallet mycket varierande behov beroende på hur omfattande skadan är och var den sitter. Studenter med synskador och deras speciella förutsättningar och behov kan kräva helt andra lösningar etc.

Tveka inte att kontakta oss som arbetar för studenter med funktionsnedsättningar om du känner dig osäker på olika lösningar. Vi kommer också gärna ut till era enheter och presenterar hur vi arbetar och de kompensatoriska insatser som Malmö högskola kan erbjuda.