Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nominera din kandidat!

Lärare/lärargrupp jag/vi vill föreslå är

Kriterierna för nomineringen finns nedan. Läs gärna igenom dem innan du fortsätter att fylla i fomuläret. Motivera varje kriterium!
• Lärarens/lärarlagets undervisning är förankrad i forskning och/eller beprövad erfarenhet inom såväl kunskapsfältet som pedagogiken, vilket gynnar studenternas kunskapsutveckling, och kritiska förhållningssätt.
• Lärarens/lärarlagets undervisning bidrar till att integrera utbildning med forskning.
• Läraren/lärarlaget bidrar till att utbildningen sker i samverkan med andra aktörer; lokalt och globalt.
• Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärandet genom att studenter har reellt inflytande över sin lärandeprocess.
• Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärande genom studentaktiva arbetsformer
• Läraren/lärarlaget främjar en lärandemiljö där särskild vikt läggs vid gott bemötande och inkluderande av studenter

Ja/vi som föreslår ovanstående lärare/lärargrupp
Tack för din nominering!