Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utlysning av pedagogisk utmärkelse 2017

Utdelning av Pedagogisk utmärkelse 2016

Nominate candidates for the 2017 Teaching award

Utbildningsberedningen, tillsammans med Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren, utlyser pedagogisk utmärkelse/pedagogiskt pris till den/de lärare som har visat särskild god pedagogisk förmåga med avseende på att främja studenters lärande. Studenter och medarbetare vid högskolan uppmanas härmed att nominera särskilt goda pedagogiska insatser i utbildningen. 

Utmärkelsens övergripande syfte är att:

  • Stimulera lärare/lärarlag att sätta studenternas lärande i fokus.
  • Uppmärksamma lärarlag och/eller enskild lärare vars pedagogiska insatser har främjat studenters kunskapsutveckling.
  • Stödja och utveckla pedagogiskt arbete mellan lärare, lärare och studenter, samt med andra intressenter till utbildningen.

Kriterier för den pedagogiska utmärkelsen:

  • Lärarens/lärarlagets undervisning är förankrad i forskning och/eller beprövad erfarenhet inom såväl kunskapsfältet som pedagogiken, vilket gynnar studenternas kunskapsutveckling, och kritiska förhållningssätt
  • Lärarens/lärarlagets undervisning bidrar till att integrera utbildning med forskning
  • Läraren/lärarlaget  bidrar till att utbildningen sker i  samverkan med andra aktörer; lokalt och globalt
  • Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärandet genom att studenter har reellt inflytande över sin lärandeprocess
  • Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärande genom studentaktiva arbetsformer
  • Läraren/lärarlaget främjar en lärandemiljö där särskild vikt läggs vid gott bemötande och inkluderande av studenter

Vem kan nominera?

Förslag till kandidater kan ges av studenter som är registrerade på Malmö högskolas. Även högskolans medarbetare kan nominera kollegor. Kandidaterna kan vara en grupp lärare som arbetar tillsammans i en kurs/program eller en enskild lärare. Utifrån kriterierna ovan ska en skriftlig motivering ges till varför kandidaterna föreslås. Bland inkomna förslag utser Rektor mottagare av utmärkelsen. 

Sista nomineringsdag

Senast den 18 september 2017 ska alla förslag på kandidater med motivering vara inlämnade. Ofullständiga förslag eller sådana som är inkomna efter den 18 september beaktas ej. Namn på nominerade lärare publiceras på högskolans hemsida. Har du frågor kontakta Monika Patay.

När delas utmärkelsen ut?

Malmö högskolas pedagogiska utmärkelse kommer att delas ut vid Årshögtiden den 20 oktober 2017. Sedan 2001 har detta varit ett återkommande inslag på högskolans största fest.

Till årshögtiden inbjuds de studenter och/eller lärare, som har föreslagit de nominerade lärarna. Den pedagogiska utmärkelsen består av ett stipendium, som ska ge möjlighet till ytterligare pedagogisk utveckling.

Nominera här (för medarbetare)