Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel 2017

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Malmö högskola utlyser Utbildningsberedningen projektmedel för verksamhetsåret 2018.

Vi välkomnar projektförslag med innovativa idéer om hur  nya arbetsformer som stödjer och stimulerar studenternas lärande på grund- och avancerad nivå kan utvecklas.. Det är önskvärt att projekten främjar samarbete såväl över fakultetsgränserna som över ämnesgränserna samt att projekten har potential att vara överförbara till andra verksamheter inom högskolan.

Mer information om bedömningskriterier och om innehåll i ansökan finns i anvisningar.

Ansökningsförfarande
Utbildningsberedningen utlyser bidrag om maximalt 100 000 kr i maj 2017.
Ansökan skickas elektroniskt till Monika Patay senast 29 september 2017.
Projektledare/huvudsökande ska även skicka original ansökan undertecknad av prefekt och av projektledare till Monika Patay, GF, hämtställe 71. Originalansökan ska vara inkommen senast 2 oktober 2017 kl. 8.00.

Ansökan om medel för pedagogiskt utvecklingsprojekt ska göras på särskild blankett.

Bilagor till ansökan accepteras inte. För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan beaktas inte.

Eventuella frågor besvaras av Utbildningsberedningens ledamöter från respektive fakultet samt Biblioteket och/eller av utbildningshandläggare Monika Patay.


Ledamot från Biblioteket: Hanna Wilhemsson
Ledamot från HS: Christel Bahtsevani
Ledamot från KS: Anders Wigerfelt
Ledamot från LS: Anders Olsson
Ledamot från OD: Christel Larsson
Ledamot från TS: Jörgen Ekman