Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kursutvärdering

Kursutvärderingsprocessen är ett av de kvalitetsutvecklande moment som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Processen utgörs av kursvärdering, resultatanalys, åtgärdsförslag och den sammanfattande kursrapporten. Kursrapporten ska publiceras på kurssidan i It’s Learning. 

Kursvärderingar utgör en form av studentinflytande och resultatet ska göras tillgängliga för studenterna. Formativa kursvärderingar genomförs i dialog med studenterna under pågående kurs och summativa kursvärderingar genomförs efter avslutad kurs och behandlar kursens innehåll och genomförande samt studenternas måluppfyllelse. Kursvärderingar ska genomföras på samtliga kurser, men formen avgörs av kursupplägg. Cyklisk uppföljning och planering ska ske både på respektive institution, på fakulteten och på hela högskolan. Den högskoleövergripande uppföljningen av kursutvärdering görs genom att fakulteten gör en sammanställning och analys till Utbildningsberedningen inför högskolans årsredovisning. 

I de summativa kursvärderingarna ska ett antal högskolegemensamma frågor ingå som möjliggör analys av större tendenser i studentgruppen inom olika utbildningar över tid. 

Till stöd för arbetet finns Policy för kvalitetsbygge: Kursutvärdering, en handledning och en mall.