Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Academic literacy

Termen akademisk literacy omfattar en mängd olika färdigheter som akademiska studier såväl utvecklar som ställer krav på. Det handlar om att kunna läsa, skriva och tänka akademiskt, men också om att bli deltagare i en disciplinär diskurs och att få redskap för att kunna reflektera över och granska argument som skapas inom denna. Det kritiska tänkandet utgör en central aspekt av akademisk literacy, som en förutsättning för att kunna inta andra perspektiv än de uppenbara, för att kunna förstå och tolka sin egen praktik men också för att kunna utmana och ifrågasätta personliga föreställningar och kunskaper.  

De färdigheter som fokuseras i fakultetens AL-arbete är att läsa, skriva och tänka kritiskt. Vad studenterna behöver kunna kan formuleras mer utförligt på följande sätt:

Läsa

  • Att kunna läsa och förstå akademiska texter.
  • Att kunna förstå hur och varför texterna är uppbyggda som de är.
  • Att kunna sätta dem i relation till andra texter och argument.

Skriva

  • Att kunna formulera och bygga upp logiskt stringenta och argumenterande texter.
  • Att kunna förstå och använda sig av det vetenskapliga språket och de begrepp som är centrala inom aktuell disciplin.
  • Att kunna hantera källor och referenser utifrån de normer som råder inom aktuell disciplin.

Tänka kritiskt

  • Att kunna inta ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Att kunna skifta perspektiv för att analysera situationer och fenomen utifrån olika vinklar.
  • Att kunna ifrågasätta såväl forskningsresultat som mer vardagliga sanningar, föreställningar, argument, åsikter och idéer.

LS ledning tillsatte under våren 2015 en arbetsgrupp (AL-gruppen), med två representanter från varje institution, vars uppdrag är att verka för att fakultetens studenter får ett kontinuerligt stöd i sitt läsande, skrivande och kritiska tänkande. Det är alla lärares gemensamma ansvar att skapa möjlighet för studenter att utveckla akademiska färdigheter i läroprocesser där språk- och kunskapsutveckling integreras, s.k. funktionaliserad literacy, i progression genom utbildningen. Progressionen kräver samarbete över institutionsgränser eftersom lärarutbildningens studenter rör sig mellan olika ämnen och discipliner under sin utbildning.

Minnesanteckningar 2015-2016 och lästips (Box-mapp)

LS-seminarium om akademisk literacy 5/11 2014