Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Frågor och svar

Förskollärar- och lärarutbildning

 

Handledares och examinators kompetens

Självständigt arbete på grundnivå (SAG): Handledaren är forskarutbildad eller under utbildning. Examinator är disputerad. 

Examensarbete: Såväl handledare som examinator är forskarutbildad.

Kan studenter i ämneslärarutbildningens olika inriktningar genomföra ett gemensamt examensarbete?

Examensarbetet skrivs i förstaämnet (fördjupningsämnet). Handledaren kan göra bedömningen att det finns ett värde i att en student med inriktning mot årskurserna 7-9 och en student med inriktning mot gymnasieskolan med samma fördjupningsämne genomför ett gemensamt arbete. Den student som går inriktningen mot 7-9 måste i så fall invänta kursen Examensarbete i fördjupningsämnet för den student som går inriktning mot gymnasieskolan.