Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Systematiskt kvalitetsarbete

All utbildning vid Malmö högskola ska hålla hög kvalitet. Verksamheten vid Malmö högskola präglas av mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang. Den vetenskapliga grunden, den akademiska integriteten, det kritiska tänkandet och samhällsengagemanget utgör högskolans fundament.

Det systematiska kvalitetsarbetet vid Malmö högskola beskrivs i Ramverk för kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. till grund för högskolans kvalitetsarbete ligger bl a Högskolelagen, Högskoleförordningen och Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

Kvalitetsarbetet utgår från våra högskoleövergripande styrdokument, Ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivåStrategi 2020 och Strategiska satsningar för utbildning, forskning och samverkan 2014-2016. Till grund för högskolans kvalitetsarbete ligger bland annat Högskolelagen, Högskoleförordningen och Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

Högskolans arbetsordning styr ansvarsfördelningen

  • Högskolestyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
  • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan 
  • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan 
  • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet

Stöd och samordning

Högskolans gemensamma verksamhetsstöd stödjer högskolestyrelsen, rektor, fakulteter och verksamheten i övrigt med att bedriva utbildning av hög kvalitet. Vid högskolan finns också ett gemensamt beredande organ, Utbildningsberedningen, som ansvarar för samordning och genomförande av det övergripande kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.