Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärarguide vid studentintroduktion

Männiksor i rörelse på Niagara

Lärarguiden är tänkt som ett stöd för lärare vid introduktion av nya studenter. Guiden utgår från studenternas behov och önskemål kring den första terminen på högskolan och fokuserar på det som händer i klassrummet. Guiden innehåller aktuella styrdokument, färdigt informations- och stödmaterial samt länkar till praktiska exempel och filmer att använda för den som vill. Guiden finns även tillgänglig på engelska under Staff sidorna .
Skriftlig information riktad direkt till nya studenter finns under Ny student, där även Studentguiden finns som PDF. Den informationen kan också vara till hjälp för dig som medarbetare.

Utskriftsvänlig kortversion av Lärarguiden

Lärarguiden är uppdelad i tre sektioner:

Första kurs-/programtillfället

Utbildningens första veckor

Examinationer

Studentbehov vid första kurs-/programtillfälle

Upprop
Helhetsbild över programmet/kursen
Förstå schemat och högskolans lokaler
De första veckorna
Kommunikation med lärare och administrativ personal

Upprop

Studenterna har behov av att:

 • bli sedda och bekräftade för att känna sig välkomnade. Även om de redan är webbregistrerade är det viktigt att de, genom uppropet, får en bekräftelse på att de är antagna och är i rätt sal eller forum.

Observera! Tänk på att aldrig lova plats till studenter som inte finns på antagningslistan och låt aldrig studenter som inte är antagna följa undervisningen. Hänvisa istället till antagningen på Studentcentrum. 

Helhetsbild över programmet/kursen

Studenterna har behov av att:

 • tidigt få en översikt/helhetsbild över utbildningen, inklusive eventuella inslag av praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och möjligheter till utlandsstudier.
 • tidigt i utbildningen få en bild över vad utbildningen kan leda till i form av fortsatta studier och arbetsliv, t ex genom besök av alumner.
 • redan från start få veta vilka eventuella behörighetskrav som gäller för uppflyttning inom program.

Stödmaterial

På en del program används skriftliga programguider som beskriver programmets upplägg. Exempel på programguider som lärare vid Malmö högskola har använt tidigare:

Från Studie- och yrkesvägledarprogrammet

From English Studies

Förstå schemat och hitta i högskolans lokaler

Studenterna har behov av:

 • att veta var/hur de enklast hittar sitt schema, hur det ska läsas och hur schemaändringar kommuniceras.
 • att veta vilka byggnader som de kommer att ha undervisning i och andra byggnader på Malmö högskola som är tillgängliga för dem, t ex biblioteket och Studentcentrum.
 • information om hur man hittar de olika salarna i husen, dvs hur salsnumren är uppbyggda.
 • att känna till de rutiner kring säkerhet som gäller i våra lokaler.

Stödmaterial

Presentation av Malmö högskolas lokaler (som du kan använda hela eller delar av om du vill)

Presentation of Malmö University premises (som du kan använda hela eller delar av om du vill)

Säkerhetsappen för alla som vistas i högskolans lokaler - Tipsa gärna studenterna om att spara appen på sina telefoner. Appen finns både på svenska och engelska.

Vad händer de första veckorna i utbildningen

Som ny student och kanske ny i staden kan det finnas många praktiska saker vid sidan om studierna att ordna med och studenterna har behov av att:

 • få information om vad som händer i utbildningen de första veckorna, för att bättre kunna planera sin tid.

Kommunikation med lärare och administrativ personal 

Studenterna har behov av information om:

 • vem de ska vända sig till med vilka frågor och hur/när de enklast når dessa personer.
 • genomgång av vad It´s Learning är och hur lärplattformen används på aktuell kurs/program.
 • andra system som eventuellt används utöver It's Learning.

Stödmaterial

Instruktionsfilmer om It’s Learning. Högskolans Mah Play-filmer finns direkt i It’s Learning, på inloggningssidan under rubriken Nyheter (en studentsida och en personalsida).

Högskolan i Kristianstad har flera instruktionsfilmer om It's Learning, både för studenter och lärare, som Malmö högskola enligt överenskommelse får nyttja.

Behov under utbildningens första veckor 

Underlätta för studenterna att lära känna varandra
Vad innebär det att vara student vid en svensk högskola
Förståelse för kursens upplägg och kursplan 
Information om kurslitteratur
Studentstöd
Studenters rättigheter och skyldigheter
Kännedom om studentinflytande
Information till reserv- och efterantagna

Underlätta för studenterna att lära känna varandra

Studenterna har behov av att tidigt i utbildningen:

 • lära känna åtminstone några medstudenter på det egna programmet/kursen och helst bör detta ske i form av någon aktivitet/övning med tydlig koppling till utbildningen, dess innehåll och genomförande. Det kan t ex handla om att tidigt i utbildningen sätta igång mindre grupparbeten.

Stödmaterial

Exempel på generella aktiviteter/övningar för att lära känna varandra, som lärare vid Malmö högskola har använt tidigare:

Draw an Engineer (eller en kriminolog, statsvetare, interaktionsdesigner, historiker.....) - att arbeta med förväntningar, föreställningar och målbilder samtidigt som man lär känna varandra

Speeddating

Aktiviteter för att främja inkludering och breddat deltagande i studierna 

Introduktionskalender för kurser/program på distans – utdrag ur en ”kalender” att lägga på It´s Learning, med en ”lucka”/länk att klicka på för varje dag, och som syftar till att studenterna ska lära känna Malmö högskola, sina lärare, kurskamrater och också tekniken som används för distansstudier.

Vad det innebär att vara student vid en svensk högskola

Studenterna har behov av att, i den egna utbildningens kontext: 

 • veta hur högskolestudier fungerar – en genomgång av det svenska akademiska systemet,
 • förstå vad som förväntas av dem, t ex i termer av eget ansvar,
 • introduceras till akademisk text och akademiskt skrivande tidigt i utbildningen,
 • förstå begrepp som t ex kritiskt förhållningssätt, analytisk förmåga, vetenskaplighet och självständig problemlösning,
 • veta vad som gäller för referering och citering, men också att det tydliggörs att olika kurser/program/ämnen kan använda sig av olika sätt att referera.
 • förstå vad som bedöms som fusk/plagiat och vad konsekvenserna av det kan bli.

Stödmaterial

Tipsa gärna studenterna om:

Filmad föreläsning (på engelska utan textning) om det svenska akademiska systemet med Adam Gray från Fakulteten för kultur och samhälle. Föreläsningen är uppdelad i fem avsnitt:
Betygssystem, det akademiska året och examina (20 min)
Självständigt lärande, webbportaler, studentinflytande, utvärderingar (22 min)
Examinationsformer, grupparbete och omtentamen (14 min)
Kritiskt förhållningssätt (16 min)
Plagiat och referering/citering (24 min)

Malmö högskolas bibliotek har information om:
Vetenskapliga texter
Olika referenssystem med mera.  

Lunds universitet ger två öppna icke poänggivande nätbaserade kurser (MOOCs) om att skriva vetenskapligt:
Akademiskt skrivande
Writing in English at University
Kurserna har också en Youtube-kanal med två spellistor där alla videoföreläsningar ligger öppet och är fria att använda:
Spellista Akademiskt skrivande
Playlist Writing in English

Göteborgs universitetsbibliotek har tagit fram en sex minuter lång film ”Att referera och citera – för att undvika plagiering”. Filmen finns tillgänglig både på svenska och engelska. 

Förstå kursens upplägg och kursplan

Studenterna har behov av:

 • att få veta vad kursen handlar om, dess syfte, kursupplägg och vad läraktiviteterna innebär och syftar till.
 • en genomgång av kursplanen och att centrala ”högskoletermer” i kursplanen förklaras.
 • en förklaring av hur lärandemål, arbetsformer/läraktiviteter, examination och bedömning hänger ihop i just denna kurs.
 • återkoppling från tidigare kursvärderingar – för att höja motivationen att själva fylla i kursvärderingar.

Stödmaterial

På en del kurser används skriftliga kursguider (kallas även studiehandledningar, kurs-PM, studieanvisningar) som beskriver kursupplägget.
Några exempel på kursguider, på svenska och engelska, som lärare vid Malmö högskola har använt tidigare.

Tips

Centrum för akademiskt lärarskap har workshops, seminarier, temadagar och kurser i högskolepedagogik.

Information om kurslitteratur

Studenterna har behov av information om:

 • var de kan köpa/hitta kurslitteraturen
 • vilken som är kursens huvudbok/vilken bok man bör börja med

Vilket studentstöd finns vid Malmö högskola

Studenterna har behov av:

 • att få veta vilket studentstöd som erbjuds vid högskolan, t ex biblioteket, skrivverkstaden, matematikverkstaden, studie- och karriärvägledning, studenthälsan med föreläsningar/workshops/rådgivning, stöd vid funktionsnedsättning.

Stödmaterial

Presentation om det högskolegemensamma studentstödet (med fokus ny på högskolan). 

Presentation about the student support available at the university. (focus New at Campus)

Information om studentstöd ges också på Ny student och via högskolans gemensamma studentnyhetsbrev som skickas ut vid terminsstart.

Studenters rättigheter och skyldigheter

Studenterna har behov av:

 • information om sina rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola, inklusive vart/till vem ska de vända sig om de anser att reglerna inte följs - Se respektive fakultets handläggningsordning. 

Stödmaterial

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola 

Likabehandling av studenter - information, råd/stöd och anmälan av trakasserier

Regler för studenters inspelning av föreläsningar och andra undervisningssituationer

Kännedom om studentinflytande vid Malmö högskola

Studenterna ser studentinflytande som en viktig del i utbildningen och dess kvalitet, t ex kursvärderingar och programråd. När studentrepresentanter utses, återkoppla gärna uppdraget till Malmö högskolas policy för studentinflytande. Om du vill kan du ta kontakt med studentkåren kring detta, Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren.

Motsvarande information till reserv- och efterantagna 

Reserv- och efterantagna studenter har behov av att få motsvarande information som övriga antagna. 

Studenters behov i samband med examination

Tydlighet kring examination och bedömning
Återkoppling på examinationsresultat och informationen om möjligheter till omexamination samt vilket studentstöd högskolan erbjuder

Tydlighet kring kursens examination och bedömning

Studenterna har behov av information om:

 • de examinationsformer som förekommer i kursen. Finns speciella regler/föreskrifter kring examinationsformen?, exempelvis högskolans regler och rutiner för skriftlig salstentamen.
 • de ska anmäla sig till examinationer och omexaminationer och i så fall hur och när.
 • vad som förväntas av dem t ex beträffande egna argument om det av examinationsuppgiften framgår att man ska beskriva, analysera, diskutera, referera, gestalta etc.
 • vad som bedöms som fusk/plagiat och vad konsekvensen av fusk/plagiat kan bli.
 • vad som utmärker en underkänd, godkänd respektive väl godkänd examinationsuppgift. Studenterna har uttryckt att de gärna vill se gamla examinationsuppgifter och exempelvis arbeta med fiktiva studentsvar för att få förståelse för vad som krävs för godkänt resultat.
 • hur bedömningen kommer att ske, speciellt hur individuell bedömning sker vid examinationer som genomförs i grupp.
 • på vilket sätt feedback kommer att ges efter examinationen.
 • vad som sker om man underkänns i examinationen. Påverkas t ex möjligheterna att fortsätta studierna/vad betyder ett underkänt resultat för möjligheterna till uppflyttning inom programmet? Vilka regler och rutiner som gäller för omexamination?

Tips

Centrum för Akademiskt Lärarskap har kurser i bland annat bedömning.

Återkoppling på examinationsresultat och informationen om möjligheter till omexamination

Studenterna har behov av:

 • återkoppling på examinationer så att de förstår vad som är bra men också vad som behöver utvecklas.
 • information om möjligheterna till omexamination och vilket studentstöd som högskolan erbjuder – exempelvis uppföljningssamtal med studie- och karriärvägledare, Studenthälsans föreläsningar och workshops kring bland annat studieteknik, att klara uppsatsen, att våga tala, sluta skjuta upp med mera, Skrivverkstaden och Matematikverkstaden.

Stödmaterial

Presentation av högskolans högskolegemensamma studentstöd (med fokus Stödja studieframgång)

Presentation of the student support available at the university (focus Study Success)

Tipsa gärna studenterna om filmade föreläsningar från Studenthälsan:

     "Sluta skjuta upp"

     "När perfekt inte duger"

     "Sluta grubbla - börja leva"

Studenthälsan har samlat tips inför/vid svåra samtal i en liten skrift.

Information om studentstödet ges också på Ny student och via högskolans gemensamma studentnyhetsbrev som skickas ut till studenter två gånger om året, i november respektive mars.