Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inspelat utbildningsmaterial – vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om inspelat utbildningsmaterial. Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta högskolans jurist.

I lärosalen
I våra digitala miljöer
Mitt material
Andras material
Min anställning 

I lärosalen

Bild från lärosal

Har studenterna rätt att spela in mig och mina föreläsningar? – har jag rätt att förbjuda dem att spela in?

Ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer måste generellt ha tillåtelse. Studenter med funktionsnedsättning, som med anledning av denna behöver särskilda hjälpmedel, äger rätt att göra ljud- och bildupptagning. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen. Läs mer i "Regler för studenters inspelning av föreläsningar och andra undervisningssituationer" (i Box).

Vad får studenten göra med den inspelade föreläsningen?

Dina föreläsningar är upphovsrättsligt skyddade. Studenten får därför inte dela med sig av inspelningen till sina studiekamrater eller sprida den på webben utan ditt medgivande.

Vad händer om en student sprider sin inspelning av din föreläsningen på internet, exempelvis via Youtube, Facebook etc?

Studenten har genom att sprida föreläsningen på Internet gjort sig skyldig till en otillåten användning av din upphovsrättsligt skyddade föreläsning. Du kan då vända sig till den som administrerar sidan där föreläsningen har lagts upp och be dem ta bort materialet.

Har jag rätt att spela in mina lektioner där studenterna är med?

Om du funderar på att spela in studenter i föreläsningssituationer måste du tänka på att det är personuppgiftslagens regler som gäller eftersom bland annat en människas ansikte är att betrakta som en personuppgift i lagens mening. Du måste därför ha studentens medgivande för att få göra detta. Det kan också förekomma att du har en student med skyddade personuppgifter (sekretessbelagda uppgifter) i din klass som du naturligtvis inte får sprida på något sätt.

I våra digitala miljöer

Det finns ett antal olika digitala miljöer/plattformar där du som lärare på olika sätt bedriver din undervisning. Gemensamt för dessa är att inlagt material och kommunikation mellan dig och dina studenter är att betrakta som allmänna handlingar. Det är också viktigt att du kommer ihåg att upphovslagstiftningen även gäller i dessa miljöer. 

Vad gäller för regler när jag kommunicerar med mina studenter i högskolans lärandeplattform?

Den kommunikation du har med dina studenter via högskolans lärandeplattform (Its learning) är allmänna handlingar.  Kommunikationen (dvs informationen) ska hanteras enligt Arkivlagens bestämmelser. Det innebär att du inte får ta bort informationen hur som helst. Särskilt viktigt att beakta är kommunikation som innebär någon form av myndighetsutövning, exempelvis ärenden som avser anmälningar från studenter och examination. Som kursansvarig är du också ansvarig för att det inte finns olagligt material på kurssidan, exempelvis upphovsrättsligt material som inte får finnas där, personuppgifter i strid mot personuppgiftlagen (särskilt då känsliga personuppgifter), material som innehåller rasistiska och diskriminerande kommentarer, kommentarer som är att betrakta som olaga hot eller andra brottsbalksbrott.

Gäller samma regler för andra digital miljör/plattformar där jag har kommunikation med studenter?

I princip gäller samma lagar och regler oberoende av vilken miljö/plattform du kommunicerar med studenter på.

Får jag utöva myndighetsutövning i alla digitala miljöer/plattformar? 

Myndighetsutövning, det vill säga handläggning och beslut om examination och andra studentärenden, får endast ske i högskolans lärandeplattform. Det är direkt olämpligt att hantera sådana ärenden i Facebook, på Twitter och i liknande miljöer. Om en student kontaktar dig om ett ärende via sociala medier, svara att du kontaktar studenten i ett privat meddelande och gör sedan det.

Får jag lägga upp studenters personuppgifter på min kurssida i högskolans lärandeplattform?

I den normala verksamheten som förekommer på en kurssida får du använda studenters personuppgifter i den omfattningen som behövs för att du ska kunna fullgöra dina arbetsuppgifter som lärare där. Undvik i görligaste mån att använda dig av studenternas personnummer. Du får inte heller hantera känsliga personuppgifter. Som känsliga definieras personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Vad får jag lägga ut för material i den digitala miljö/plattformen jag använder i min undervisning?

Se nedan. 

Mitt material 

Vem äger det undervisningsmaterial jag har skapat för min undervisning? 

Enligt det så kallade lärarundantaget är det du som upphovsman till det undervisningsmaterial du har skapat som ”äger detta”. Högskolan har dock i ett policydokument reglerat att högskolan har viss nyttjanderätt till detta.

Vad händer om någon olovligen använder materialet som jag gjort? 

Om någon använder sig av ditt upphovsrättsligt skyddade material gör sig den personen sig skyldig till upphovsrättsbrott. Detta regleras i upphovsrättslagen och där finns också bestämmelser om skadestånd med mera. Har du upptäckt at någon har ”knyckt” ditt material ska du naturligtvis påtala detta för personen ifråga snarast och begära rättelse.

Har studenterna rätt att spela in mig och mina föreläsningar, dvs har jag rätt att förbjuda dem att spela in?

Ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer måste generellt ha tillåtelse. Studenter med funktionsnedsättning, som med anledning av denna behöver särskilda hjälpmedel, äger rätt att göra ljud- och bildupptagning. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen. Läs mer i "Regler för studenters inspelning av föreläsningar och andra undervisningssituationer" (i Box).

Vad händer om en student sprider sin inspelning av din föreläsning på internet, exempelvis via Youtube, Facebook etcetera?

Studenten har genom att sprida föreläsningen på Internet gjort sig skyldig till en otillåten användning av din upphovsrättsligt skyddade föreläsning. Du kan då vända sig till den om administrerar sidan där föreläsningen har lagts upp och be dem ta bort materialet.

Om jag spelar in en film som jag vill använda i undervisningen, kommer den då att vara synlig för hela världen?

Som upphovsman till filmer bestämmer du själv var de ska synas. Lägger du upp en film på kurssidan på högskolans lärandeplattform blir den synlig endast för dina studenter som har tillgång till kurssidan. Om du däremot lägger den på Youtube blir det synlig för alla.

Hur ska jag agera om någon mot min vilja använder min inspelning i andra sammanhang? 

Om någon använder sig av din upphovsrättsligt skyddade inspelning gör sig den personen sig skyldig till upphovsrättsbrott. Detta regleras i upphovsrättslagen och där finns också bestämmelser om skadestånd med mera. Har du upptäckt at någon har ”knyckt” ditt material ska du naturligtvis påtala detta för personen ifråga snarast och begära rättelse.

Student med digital platta

Andras material

Hur hittar jag och hur får jag använda material från för att illustrera min föreläsning? 

Att bilder och annat upphovsrättsligt material är tillgängligt på internet, exempelvis via Instagram, Youtube och Google innebär inte att du får använda dig av detta i din undervisning hur som helst. En del upphovsmaterial som ligger på nätet är Creative Common-licensierat. Detta innebär att upphovsmannen i olika omfattning har medgett en kostnadsfri användning av materialet. Lärarna har vidare möjlighet att genom det så kallade Bonus-avtalet under vissa förutsättningar använda sig av andras upphovsrättsligt skyddade material. Det finns också via andra källor på internet möjligheter att hitta exempelvis bilder som få användas under vissa förutsättningar. Läs och lär dig mer om upphovsrätt och bonusavtalet här.

Upphovsrättsligt material som inte omfattas av detta får användas i undervisningen endas efter medgivande av den/de som har upphovsrätt till det.

Hur får jag använda studenters material?

Studenterna äger sitt material upphovsrättsligt vilket innebär att du som lärare inte får använda materialet i din undervisning utan studentens medgivande. Du får således inte lägga in det på kurssidan som kursmaterial, använda det i klassrummet eller publicera materialet på internet utan medgivande från studenten. Publicering i MUEP får således inte ske utan medgivande från studenten.

Vad gäller för kopiering av material?

Du som lärare får kopiera av upphovsrättsligt material för din undervisning i den omfattning som framgår av det så kallade BONUS-avtalet. Därutöver får du naturligtvis kopiera material när du har fått upphovsmannens tillstånd.

Min anställning

Hur får jag ersättning för mitt arbete?

Det arbete du lägger ner på att spela in  utbildningsmaterial räknas som planeringsarbete och ersätts normalt som annat för-och efterarbete med tid i din tjänst.

Vad gäller om jag byter arbetsplats, kan jag ta med min kurs?

Eftersom du i normalfallet har upphovsrätten till din föreläsning får du ta med den till din nya arbetsplats. (Ibland finns det andra personer inblandade i inspelningen av din föreläsning, tex en fotograf, som också har upphovsrätt till inspelningen som kan komplicera det hela). Enligt högskolans policy har dock högskolan en nyttjanderätt till materialet varför du inte kan hindra högskolan från att använda sig av detta i undervisningen.