Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningsutvärderingar

HF kap. 1. 14§
Studenters delaktighet i utvärdering av utbildningen är mycket viktig för att säkerställa att studenterna ges goda förutsättningar för lärande och för att utbildningens lärandemål uppnås.

Kursvärderingar ska enligt högskoleförordningen genomföras på alla kurser och de ska ge studenterna möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen. Högskolan ansvarar för att genomföra kursvärderingar. Studenterna ska alltid få ta del av resultaten av kursvärderingen.

Av kursplanen ska framgå hur kursvärderingen ska genomföras. Den kursvärdering som görs i slutet av en kurs ska vara skriftlig. Kursvärderingar kan också göras under kursens gång. Kursvärderingarna ska utgå från kursens mål och hur dessa förverkligas, men bör också ta upp annat av betydelse för studentens lärande. Resultaten av kursutvärdering, liksom planerade åtgärder, ska dokumenteras och följas upp av kursansvarig lärare. Resultaten ska vara lättillgängliga t.ex. på kurshemsidor och återkopplas till studenterna. I dokumentet ”Kvalitetsbygge – en struktur för kursutvärdering” beskrivs hur kursutvärderingsprocessen ska fungera på Malmö högskola.

Förutom kursutvärderingar så utvärderas utbildningen på flera olika sätt. Många studenter ombeds delta i programutvärderingar och även efter avslutade studier i så kallade alumniutvärderingar. Högskolan anser att studenterna genom att delta aktivt i utvärderingar tar ansvar för sin utbildning och sitt lärande och att studenternas inflytande är nödvändigt för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna.