Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studieuppehåll samt studieavbrott

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll 
Högskolan kan medge en antagen person anstånd med att påbörja sina studier, om det föreligger särskilda skäl. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. En student som fått anstånd beviljat är skyldig att anmäla till högskolan när studierna ska återupptas igen. Studenten ska senast den 15 april respektive 15 oktober meddela att han eller hon önskar påbörja sina studier kommande termin.

En student kan ansöka om studieuppehåll och detta kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Ett beslut om studieuppehåll ska lämnas för bestämd tid och studenten har därefter rätt att återta sin plats i utbildningen.

I Högskoleverkets föreskrifter framgår att särskilda skäl för anstånd med studier samt studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, eller studentfackligt uppdrag.

Studenter kan överklaga beslut om avslag på begäran om anstånd om att påbörja studierna eller ansökan om att göra studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan.

Ansökan om anstånd med studier för antagna respektive studieuppehåll lämnas till den fakultet/det område som ansvarar för utbildningen. I beslut om beviljande av studieuppehåll respektive anstånd med att påbörja studier ska ovanstående information finnas med.

Studieavbrott
En student som inte avser att fullfölja sin utbildning ska meddela högskolan att han eller hon önskar göra ett studieavbrott. Studieavbrott registreras då i högskolans studieadministrativa system, Ladok. En student som har meddelat studieavbrott har endast rätt att återkomma till utbildningen i mån av plats.