Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogiskt och studiesocialt stöd samt vägledning

Studie- och karriärvägledning 
HF kap. 6. 3§  
Studenterna har enligt högskoleförordningen rätt till studievägledning och yrkesorientering under sin utbildning. Detta stöd ges centralt på högskolan av studie och karriärvägledare och/eller av kurs-/programansvarig lärare samt av studievägledare på respektive fakultet/institution.

Hälsovård och studiesocialt stöd 
HF kap. 1. 11§ 
Enligt högskoleförordningen ansvarar högskolan för att studenterna har tillgång till hälsovård som ska främja studenternas fysiska och psykiska hälsa och till studiesocialt stöd. Vid Malmö högskola är studenthälsovården särskilt inriktad på förebyggande åtgärder och fungerar som ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården.

De kurser, grupper och andra förebyggande aktiviteter som studenthälsovården bedriver utgår, så långt som möjligt, från studenters behov och önskemål. Enskilda samtal är främst av utredande och stödjande karaktär. I studenthälsovårdens nätverk ingår även universitetsprästerna.

Pedagogiska stödåtgärder vid funktionsnedsättning 
Student med funktionsnedsättning har, om behov finns, rätt till särskilt pedagogiskt och kompensatoriskt stöd efter kontakt med koordinator för studenter med funktionsnedsättning alternativt dyslexipedagog. Stödåtgärderna kan till exempel gälla anpassade prov, talböcker, specialutrustade datorer och mentorstöd. Student med läshinder har rätt till anpassad litteratur.