Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Prov

Särskilda regler för skriftliga salstentamina
Skriftligt prov på annan ort
Provresultat och provgenomgång
Tidigare prov
Handledare och examinator för examensarbeten (uppsatser)
Misstag från högskolans sida

 

Prov 
HF kap. 6. 21§
Prov för bedömning av studenternas prestationer ska anordnas enligt följande:

  • ett ordinarie provtillfälle
  • ett omprovtillfälle inom 35 arbetsdagar från det ordinarie tillfället. I de fall det ordinarie provtillfället infaller under andra halvan av maj eller i juni månad kan dock omprovtillfället läggas i augusti.
  • ytterligare ett omprovtillfälle, senast i anslutning till nästkommande termins början.

Högskolan får besluta om begränsningar av antalet provtillfällen endast om en obegränsad rätt skulle leda till orimligt resursslöseri. Om antalet provtillfällen på en viss kurs begränsas ska det finnas ytterligare två provtillfällen utöver de tre som nämns ovan, så att studenten erbjuds minst fem provtillfällen totalt.

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Om en utbildning innehåller VFU/praktik kan särskilda regler gälla avseende antalet omprovtillfällen. Dessa regler ska tydligt framgå av berörd utbildningsplan/kursplan. Minst två tillfällen ska alltid erbjudas för VFU/praktik eller motsvarande.

Student som efter en avslutad kursomgång önskar delta i omprov är skyldig att själv via kursens studieadministratör informera sig om på vilket sätt aktuell kursinformation förmedlas. Om kursinformation förmedlas via kurshemsida eller lärplattform är det studentens skyldighet att själv via studieadministratören se till att få behörighet till aktuell kurshemsida eller lärplattform.

Särskilda regler för skriftliga salstentamina 
I dokumentet ”Regler för skriftlig tentamen samt instruktion till tentamensvakter och ordningsföreskrifter vid tentamensskrivningar” finns särskilda regler som gäller skriftliga salstentamina.

Skriftligt prov på annan ort
Om särskilda skäl, t. ex. medicinska eller starka sociala skäl föreligger, kan en student få möjlighet att göra skriftligt prov på annan ort. Ansökan om detta ska lämnas skriftligt till examinatorn och måste styrkas med intyg. Det åligger studenten att ordna skrivplats, tentamensvakt och kontaktperson på lärosäte, skola eller dylikt.

Provresultat och provgenomgång
Studenterna ska få besked om resultaten av prov snarast, dock högst femton arbetsdagar efter provtillfället och senast tio arbetsdagar före omprov. Muntlig och/eller skriftlig provgenomgång ska anordnas senast tio arbetsdagar före omprov.

Enligt beslut av Riksarkivet ska skriftliga prov återlämnas till studenten eller sparas. Efter att provet är rättat och resultaten anslagna är de inlämnade svaren på provuppgifterna offentlig handling. Återlämnande av skriftliga prov får ske endast under förutsättning att provresultatet registrerats i högskolans studieadministrativa system, Ladok. Provsvar eller kopior på provsvar som sparas av högskolan ska sparas i två år.

Tidigare prov
Studenterna har rätt att se tidigare provformulär/provuppgifter. Dessa ska sparas av högskolan och finnas tillgängliga på den enhet/institution som ansvarat för provet. Provformulär/provuppgifter är allmänna handlingar och kan aldrig sekretessbeläggas.

Handledare och examinator för examensarbeten (uppsatser)
För examensarbete (uppsats) på kandidat-, magister- och masternivå samt för yrkesexamen ska handledare och examinator vara olika personer.

Misstag från högskolans sida
Om misstag begåtts från högskolans sida, som gör att student inte kan delta i prov eller inte kan examineras, ska högskolan snarast rätta till misstaget.