Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Information om utbildningen

Studenterna är skyldiga att hålla sig välinformerade om sin utbildning. Information som rör studentens utbildning kan förmedlas via studentportalen, studentmejl, kurshemsidor och lärplattformar som t.ex. It’s Learning. Det kan gälla schema samt annan kursinformation.

Lärarna är skyldiga att vid kursstart meddela studenterna hur och när studenterna kan komma i kontakt med dem. Lärarna är också skyldiga att besvara frågor från studenterna skyndsamt.

Utbildningsplaner och kursplaner 
Högskoleförordningen (HF) – kap.6. 14-17§
Utbildningsplaner och kursplaner ska vara fastställda när utbildningar publiceras och är möjliga att ansöka till på webben. Av dessa framgår bland annat vilka lärandemål som ska uppnås samt formerna för bedömning av studenternas prestationer. Obligatorisk närvaro ska anges i kursplanen och kan endast krävas när deltagande är en förutsättning för att lärandemålen ska kunna uppnås.

Schema
Tidsschema för kurs ska finnas tillgängligt för studenterna fyra veckor före kursstart. Ändringar av tidsschema får endast göras om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl menas t.ex. sjukdom eller olyckshändelse. Alla schemaändringar ska på ett tydligt sätt meddelas till berörda studenter, företrädesvis på högskolans lärplattform.

Kurslitteratur
En lista över obligatorisk kurslitteratur ska vara fastställd och publicerad senast två månader före kursstart. Sent publicerade artiklar och andra relevanta arbeten kan i undantagsfall tillkomma.