Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Examen

Tillgodoräknande 
HF kap. 6. 6-8§
Den som är student vid högskolan har enligt högskoleförordningen rätt att ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkesverksamhet. Högskolan är skyldig att pröva om tidigare utbildning eller yrkesverksamhet svarar mot den utbildning som den är tänkt att tillgodoräknas mot. Ansökan om tillgodoräknande lämnas till den fakultet/det område som ansvara för den aktuella utbildningen.

Högskolans beslut om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Kursbevis 
HF kap. 6. 20§
Student har efter godkända studier på kurs rätt att inom 10 arbetsdagar efter det att han eller hon begärt kursbevis erhålla detta. Det är den institution eller motsvarande som ger kursen som ansvarar för att utfärda kursbevis.

Examensbevis 
HF kap. 6. 9-11§
Efter godkända studier har en student rätt att på begäran få examensbevis av högskolan om studierna uppfyller examenskrav i enlighet med examensordningen. Det är den sökandes ansvar att se till att originalhandlingar kan uppvisas och att ansökan är fullständig.

Om beviset ska innehålla endast kurser som lästs vid Malmö högskola ska studenten erhålla examensbevis inom 40 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan inlämnats. Om kurser som lästs vid annan högskola, inom eller utom landet, ska ingå i examen ska studenten erhålla examensbevis inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit om inte synnerliga skäl föreligger.