Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Disciplinära åtgärder

HF kap. 10
För att säkerställa att alla studenter ges möjlighet till en likvärdig utbildning och bedömning av prestationer har högskolan möjlighet att vidta disciplinära åtgärder.

Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, 
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, 
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, 
  4. utsätter en annan student eller arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som anges i 1 kap. 4§ diskrimineringslagen.

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

Både rektor och disciplinnämnden vid Malmö högskola får besluta om att varna en student. Beslut om att avstänga en student fattas av disciplinnämnden. En student har rätt att få rektors beslut om varning överprövat av disciplinnämnden. Student som har varnats av rektor ska underrättas om denna rättighet. Disciplinnämndens beslut (varning eller avstängning) kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.