Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bedömning och betyg

HF kap. 6. 18§
I all utbildning ska studenternas lärande bedömas utifrån fastställda lärandemål i kursplanen och ett betyg sättas för varje genomfört prov. Betyg sätts av den examinator som har utsetts av högskolan.

Bedömning av studenternas prestationer
Bedömning av studenternas prestationer sker genom skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov. Bedömningen ska vara utformad på ett sådant sätt att varje individs prestation i förhållande till fastställda lärandemål kan bedömas. I kursplanen ska framgå vilka former för bedömning som används.

Dispens från de former för bedömning som anges i kursplanen kan i särskilda fall beviljas. Det gäller t.ex. studenter med funktionsnedsättning. Studenterna ska informeras om denna möjlighet vid kurs- eller programstart. Studenten ska vid behov lämna in en ansökan till examinator om individuell anpassning av examinationen. Vem som beslutar om dispens framgår av delegationsordningen på respektive fakultet/område.
Vid risk för underkännande vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik ska ansvarig lärare så tidigt som möjligt ge studenten skriftlig information om att underkänt betyg kan komma att ges.

Omprövning och motivering av betyg
HF kap. 6. 24§
På begäran av en student ska examinatorn skriftligt motivera sitt betygsbeslut.

Examinatorn ska göra en omprövning av ett betygsbeslut om en student begär det. Om examinatorn då kommer fram till att beslutet är oriktigt ska beslutet ändras. Även utan en begäran om omprövning av en student ska examinatorn ändra betygsbeslutet om han eller hon upptäcker att beslutet är oriktigt. I båda fallen gäller att examinatorn inte kan sänka ett utdelat betyg såvida inte ett vilseledande från studentens sida föreligger. Dock får ett beslut som innehåller uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande rättas enligt bestämmelser i förvaltningslagen.

Förnyad prövning
Student som har godkänts på en kurs eller en del av en kurs får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Undantag från denna regel får endast göras för naturvetenskaplig/teknisk förutbildning och högskoleingenjörsutbildning och ska då framgå av aktuell kursplan.

Byte av examinator och handledare
HF kap. 6. 22§
En student som två gånger har blivit underkänd på samma prov av samma examinator har enligt högskoleförordningen rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Vid ett underkännande i VFU/praktik har studenten rätt till byte av handledare och examinator, om inte särskilda skäl talar emot det.

Byte av handledare och/eller examinator sker på studentens begäran under ovanstående omständigheter.