Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personuppgifter och PuL

Angående datorbehandling av personuppgifter för löne- och personaladministration

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) skall högskolan dokumentera uppgifter om personuppgiftshandling som bedrivs. I datorer registreras bl a data för personaladministration.

 

Malmö högskola är personuppgiftsansvarig för registret.

Ändamålet med datorbehandlingen är:
Löne- och personaladministration, dvs uträkning av lön, kontroll av lön, kontroll av att lön betalas till rätt person, kontroll av bisysslor, kontroll av adresser, löneförhandlingsunderlag och underlag till försäkringskassa.

Uppgifter från registret används också för verksamhetsstyrning (sammanställning av nyckeltal och statistik samt listor).

Uppgifter som behandlas är:
Namn, personnummer, adress, tjänstebenämning, lön och lönehändelser (inkl sjuk- och tjänstledigheter), meriter, utbildningsnivå, anhöriguppgifter, bisysslor.
Inför löneförhandling sammanställs även information om anställds tillhörighet till arbetstagarorganisation.

För utlämnande av personuppgifter från registret gäller offentlighetsprincipen.

Datainspektionens allmänna råd om säkerhet tillämpas.

Du kan en gång per år ansöka om information gällande vilka personuppgifter som behandlas om just dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen och vara undertecknad av dig och sänds till personuppgiftsombudet vid Malmö högskola på nedanstående adress.

Upptäcker du som anställd felaktigheter i registret och anmäler detta till högskolan så skall dessa rättas till. Du har rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med gällande lagstiftning.

Det går att söka och sammanställa personuppgifterna i registret.

De som arbetar med uppgifterna i registret har naturligtvis åtkomst till uppgifterna. Personuppgifterna kan användas för ovan angivna kontroller både i manuell och elektronisk form.

Uppgifterna kommer att gallras i enlighet med av Riksarkivet utgivna gallringsbeslut

Personuppgiftsansvarig för registret är Malmö högskola, 205 06 Malmö, tel: 040-665 70 00. Här kan du också nå personuppgiftsombudet vid högskolan, Mikael Ottoson, tel: 0709-655 378.

För ytterligare information om PA- och lönesystemet och på vilket sätt dina personuppgifter hanteras, kan du vända dig till systemansvarig Jeanette Wahlberg, tel 040- 665 70 88.