Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personuppgifter för Multikortet

Angående datorbehandling av personuppgifter för Multikortet
Gäller för medarbetare och studenter på Malmö högskola.

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) skall högskolan dokumentera uppgifter om
personuppgiftshandling som bedrivs. I datorer registreras bl a data för inpassering och
bekräftelse på att man studerar, arbetar och så vidare vid Malmö högskola. Data som registreras är namn, personnummer, kurser, behörighetsuppgifter, och eventuellt ett foto.
Malmö högskola är personuppgiftsansvarig för registret.

Ändamålet med datorbehandlingen är:
Inpasserings- och behörighetsinformation. Vid behov kontroll av vem som inpasserat, var och när. På sikt skall kortet också innehålla information för bibliotekslån, kopiatorshantering mm.

Uppgifter som behandlas är:
Namn, personnummer, kurser, eventuellt foto samt behörighetsinformation

För utlämnande av personuppgifter från registret gäller offentlighetsprincipen. Behörighetsinformation mm är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2. Datainspektionens allmänna råd om säkerhet tillämpas.

Du kan en gång per år ansöka om information gällande vilka personuppgifter som behandlas om just dig. Informationen är kostnadsfri och ansökan skall göras skriftligen och vara undertecknad av dig och sänds till personuppgiftsombudet vid Malmö högskola på nedanstående adress.

Upptäcker du som anställd eller student felaktigheter i registret och anmäler detta till högskolan så skall dessa rättas till. Du har rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med gällande lagstiftning. Det går att söka och sammanställa personuppgifterna i registret.

De som arbetar med uppgifterna i registret har naturligtvis åtkomst till uppgifterna. Personuppgifterna kan användas för ovan angivna kontroller både i manuell och elektronisk form. Uppgifterna kommer att gallras i enlighet med av Riksarkivet utgivna gallringsbeslut.

Personuppgiftsansvarig för registret är Malmö högskola, 205 06 Malmö, tel: 040-665 70 00. Personuppgiftsombudet vid högskolan är Mikael Ottoson, tel: 0709-655 378.

För ytterligare information om Multikortet och på vilket sätt dina personuppgifter hanteras, kan du vända dig till säkerhetssamordnare Leif Wulff  tel 040-665 70 97.