Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personuppgiftslagen PUL

Personuppgiftslagen i korthet.

Syftet med personuppgiftslagen (PuL) är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas.

PuL innehåller alltså bestämmelser om behandling av personuppgifter och gäller all behandling av personuppgifter som sker automatiskt, d.v.s. med hjälp av datorer eller någon annan form av IT-teknik. Lagen gäller även i vissa fall när personuppgifter behandlas manuellt. Det innebär att PuL har en mycket vittomfattande tillämpning. Undantagna från bestämmelserna i PUL är bland annat: rent privat behandling av personuppgifter, konstnärlig, journalistisk eller litterär verksamhet, och sådan behandling som sker till följd av offentlighetsprincipen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Bestämmelser i annan lag om att PuL inte skall tillämpas kan även upphäva PuL.

Personuppgift är all slags information som på något sätt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det är t ex : namn, personnummer, adress, bilder, telefonnummer, bilnummer, gatuadresser, koder.

Behandling av personuppgifter är enligt PuL allt det som vi gör med en personuppgift, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Således är t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, blockering, utplåning eller förstöring behandling av personuppgift.

Personuppgifter får i princip bara behandlas om den registrerade lämnat sitt samtycke. Det finns dock flera undantag: vid myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet, för att fullgöra ett avtal med den registrerade, för att en arbetsuppgift av allmänt intresse skall utföras (t.ex. arkivering, forskning och statistik) eller när intresset av behandlingen väger över integritetsrisken.

Skall du använda annat kriterium än samtycke för behandling av personuppgift så tag kontakt med högskolans personuppgiftsombud Hans Jonsson.

Har den vars personuppgifter skall publiceras på internet/webzone eller dyl. lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera personuppgifterna. Men det är då viktigt att komma ihåg att den som registreras ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

Personuppgifter får publiceras på Internet om uppgifterna är harmlösa. Vad som är harmlöst får bedömas från fall till fall. Men utgångspunkten är om den registrerade kan uppleva publiceringen som kränkande. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om detta. Personliga förhållanden, (sjukdom, frånvaro, telefonnummer o s v) Ekonomiska förhållanden (indrivning, skulder o s v) är t ex i de flesta fall inte harmlös information.

Känsliga uppgifter, d v s uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får således normalt inte publiceras utan samtycke.

För hur personuppgifter i forskningen skall hanteras och hur de kan lämnas ut se Datainspektionens informationsbroschyr och Regionala etikprövningsnämnden i Lund. Tag också kontakt med högskolans personuppgiftsombud för mer om detta.

PuL föreskriver att den enskilde skall informeras när uppgifter om honom eller henne behandlas. Den som registreras ska få sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med behandlingen. Du som är ansvarig för något register eller dyl. som faller under PuL är därför skyldig att se till att de registrerade informeras.

Följande skall ingå i informationen:

1. Vem som är personuppgiftsansvarig, 2. ändamålet med registret, 3. vilken typ av personuppgifter som ingår i registret,4. vem personuppgifterna i registret kan utlämnas till 5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, 6. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen, 7. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,8 vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på IT-medium,9. rätt till skadestånd om behandling sker i strid med PuL 10. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt 11. om registreringen är frivillig eller inte.

Enligt PuL har man rätt att få information om ens egna personuppgifter finns registrerade. Denna information har man rätt att få gratis efter en skriftlig begäran. Finns man inte i något register har man även rätt att få veta detta. Om Du får en begäran om dylik information tag kontakt med personuppgiftsombudet vid högskolan

Du som behandlar personuppgifter skall se till att behandlingen anmäls, Blankett för anmälan om behandling av personuppgifter finns under blanketter på högskolans hemsida. Efter underskrift av prefekt/motsvarande skickar du anmälan, med internpost, till Hans Jonsson, Gemensam förvaltning, hämtställe 70. Postadress: Malmö högskola, Gemensam förvaltning, 205 06 Malmö

Personuppgiftsansvarig för våra register är högskolan företrädd av rektor: Personuppgiftsombud är Hans Jonsson 0708-655289.

Bestämmelser och annan viktig information om PuL finns, mer utförligt, på Datainspektionens hemsida. Vägledning för information som enligt lag ska lämnas på webbplatser finns på E-delegationens hemsida.