Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Överklagbara studentbeslut

Handläggningsordning för beslut i studentärenden som är överklagbara enligt 12 kap 2 § högskoleförordningen.

ALLMÄNT

Student

Med student avses i högskoleförordningen den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand den student som är antagen till och bedriver forskarutbildning. Utanför begreppet student faller såldes personer som genomgår uppdragsutbildning.

Överklagbara beslut

Följande studentbeslut är överklagbara enligt 12 kap 2 § högskoleförordningen.

  • Beslut om att sökanden inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. 
  • Beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket. 
  • Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet. 
  • Avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment. 
  • Beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt 6 kap 30 § högskoleförordningen och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap 31§ samma lag. 
  • Avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis. 
  • Beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Enligt 12 kap 3 § kan beslut av Disciplinnämnd om avstängning och varning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs Förvaltningsrätten i Malmö. 

Skriftliga beslut 

Enligt myndighetsförordningen ska det för varje beslut som fattas finnas en skriftlig handling. Denna ska innehålla beslutsdatum, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet samt vem som i övrigt har deltagit i beslutet (ex. föredragande eller annan som har varit med i den slutliga handledningen av ärendet).

Ett beslut som går sökanden emot ska alltid motiveras. Beslutet måste göra det begripligt för studenten vilka faktiska förhållanden som är avgörande, vilka rättsregler som är tillämpliga  och hur högskolan har resonerat på de punkter där meningarna kan gå isär.

En beslutsmotivering kan utlämnas om det är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen. 

Vem fattar beslut i dessa ärenden

Av högskoleförordning, högskolans delegationsordning och antagningsordning framgår vem som fattar beslut i respektive ärende. Det är viktigt att se till att den som fattar beslut verkligen har delegerats uppgiften.

Överklagande

Om beslutet går en sökanden emot och kan överklagas ska det av beslutet framgå hur studenten kan överklaga det. Om man inte tar med besvärshänvisningen i beslutet kommer besvärstiden att löpa under en obegränsad tid. Det kan också få till följd att studenten är omedveten om att beslutet är överklagbart. Det är säkerligen få studenter som i realiteten är insatta i att vissa beslut som fattas av högskolan kan prövas av en högra instans.

Av överklagandehänvisningen ska framgå att överklagandet ska lämnas in till Malmö högskola (samt adress). Det ska vidare framgå att man har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Utgångspunkten för beräkning av överklagandetiden är den dag då klaganden fick del av beslutet. För att kunna avgöra detta är det lämpligt att man använder sig av mottagningsbevis när man underrättar studenten.

En överklagandehänvisning kan exempelvis utformas på detta sätt:

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Överklagandenämnden för högskolan eller Förvaltningsrätten i Malmö. Skrivelsen med överklagandet ska ges in till Malmö högskola, Gemensamma verksamhetsstöd, 205 06  MALMÖ, samt ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär. Du bör också ange de omständigheter som du vill åberopa till stöd för ditt överklagande. 

Det är Malmö högskola som ska pröva om ett eventuellt överklagande har kommit in i rätt tid, d.v.s. inom tre veckor från det att klaganden har fått del av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid antecknas detta på överklagandeskriften med datum och underskrift. Alternativt skriver man detta i det yttrande som ibland bifogas överklagandeskriften. Har man inget bevis på när studenten har tagit del av beslutet anses det ha kommit in i rätt tid oavsett hur lång tid som har gått. Har överklagandet kommit in för sent ska högskolan fatta ett beslut om att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet om inte något av undantagen i 24 § förvaltningslagen föreligger. Observera att även ett avvisningsbeslut är överklagbart varför även detta måste innehålla en överklagandehänvisning.

Enligt 27 § förvaltningslagen kan ett beslut ändras under förutsättning att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning samt att ändringen av beslutet kan ske snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för den klagande. Detta gäller även när ett beslut överklagas. När överklagandet väl har överlämnats till Överklagandenämnden för högskolan har Malmö högskola som första instans ingen möjlighet att ändra beslutet.  

Det är viktigt att komma ihåg att högskolan har relativt kort tid på sig att handlägga ett överklagande. Justitieombudsmannen och Högskoleverket/UKÄ har i ett flertal beslut kritiserat olika myndigheter där omprövningsfasen har pågått för lång tid.

Gynnade beslut kan som regel inte återkallas eller ändras på ett negativt sätt för den enskilde.

Om högskolan kommer fram till att överklagandet inte har kommit in för sent och inte ska omprövas lämnas det skyndsamt över till Överklagandenämnden för högskolan/Förvaltningsrätten i Malmö med eventuellt yttrande. Det är högskolan själv som avgör om ett yttrande ska bifogas. I rutinärenden är detta oftast inte nödvändigt medan det i mer komplicerade ärenden är bra om man upplyser överinstansen om sin inställning. Som ovan nämnts har högskolan relativt begränsad tid på sig att handlägga överklagandeärenden. Både JO och HSV/UKÄ har varit kritiska till för långa handläggningstider.