Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Likabehandling av studenter

Alla studenter på Malmö högskola ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Malmö högskola bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja studenternas lika rättigheter och för att förebygga och förhindra trakasserier.

  • Det är Malmö högskolas målsättning att inte någon student ska behöva bli utsatt för uppträdande som missgynnar, kränker eller diskriminerar hennes eller hennes integritet i högskolestudierna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Malmö högskola ska varje år upprätta en åtgärdsplan för arbetet med att förebygga trakasserier och diskriminering samt främja likabehandling av studenterna.
  • Arbetet med att främja likabehandling av studenterna på Malmö högskola ska innefatta både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt studiernas innehåll.
  • Malmö högskola har en ordning för att utreda och eventuellt vidta åtgärder om en student blir utsatt för trakasserier (se nedan).

Malmö högskola har en policy för likabehandling av studenter. I policyn beskriver vi vad Malmö högskola ska leva upp till och hur vi gemensamt ansvarar för ett systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete för att motverka trakasserier och diskriminering. Sakkunniggruppen handlägger anmälningar i denna typ av ärenden, och studenter kan vända sig dit. Studenter som känner sig kränkta eller trakasserade kan också ta kontakt med StudenthälsanStudentkåren eller Studentprästerna för hjälp och stöd.

Trakasserier är handlingar som skadar eller vållar obehag. Det kan röra sig om fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande. Trakasserier kan till exempel vara nedsättande tillmälen och förekomst eller spridning av texter, bilder och märken. Det avgörande är att agerandet har samband med studentens könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Sexuella trakasserier är också förbjudna enligt lag. Läs mer om vilka rättigheter studenter har enligt Diskrimineringslagen

HANTERING AV TRAKASSERIÄRENDEN VID MALMÖ HÖGSKOLA

Bakgrund
Diskrimineringslagen säger bland annat att högskolor och universitet har en särskild utredningsskyldighet när det har framkommit omständigheter som tyder på att en student har trakasserats i något av de avseenden lagen åsyftar. Trakasserierna eller kränkningarna ska ha sin grund i studentens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, för att lagen ska bli tillämplig. Även uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet av sexuell natur omfattas. Som exempel kan nämnas nedsättande tillmälen, förekomst eller spridning av texter, bilder och märker, klotter på väggar etc. Det är den drabbade som avgör om handlingen eller beteendet som han/hon utsätts för är kränkande. Om högskolan negligerar att agera vid ett misstänkt fall av trakasserier eller kränkning kan högskolan bli skadeståndsskyldig. Högskolan måste därför ha ett system som så effektivt som möjligt fångar upp de fall av trakasserier och kränkningar som eventuellt förekommer vid högskolan.

Anställda m.fl.
Det är viktigt att alla anställda vid högskolan reagerar när de får information om eller annars uppmärksammar att en student kan ha utsatts för trakasserier eller kränkning. Man kan få kännedom om detta på olika sätt. Det tydligaste sättet är när en student meddelar att han/hon har utsatts för kränkning av något slag. Studenter kan också vända sig till Diskrimineringsombudsmannen och anmäla att man utsatts för kränkning. Högskolan är skyldig att göra en utredning även i de fall där misstanken om trakasserier eller kränkningar enbart grundar sig på ryktesspridning, anonyma muntliga eller skriftliga påståenden eller andra omständigheter.

Samma krav som ställs på högskolan i detta hänseende måste även ställas på uppdragsgivare, praktikförmedlare och motsvarande beträffande deras kontakter med högskolans studenter.

Rutiner
Konflikter av rent bagatellartad karaktär ska naturligtvis hanteras på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt av närmast berörda personer. Det förutsätts då att konflikten får sin omedelbara och av berörda parter helt accepterade lösning. Om så inte är fallet ska fakultetens dekan underrättas. Ärenden ska därefter av denne omgående lämnas över till av rektors utsedd utredningsansvarig, dvs högskolans jurist.

Student eller annan som avser att lämna en formell anmälan rörande trakasserifall till högskolan ska alltid lämna anmälan till den utredningsansvarige. Om någon annan anställd vid högskolan tar emot anmälan ska den omgående vidarebefordras till den utredningsansvarige. 

På grund av sekretessmässiga begränsningar har anställda inom studenthälsovården, studievägledare och anställda inom högskolans företagshälsovård inte någon tvingande anmälningsplikt eller rapporteringsansvar enligt denna lag. 

När den utredningsansvarig nås av en uppgift om att en student kan ha blivit kränkt ska denne göra en bedömning av de uppgifter som framkommit.  Undersökningen syftar till att få klarhet i om en formell utredning är nödvändig. En sådan utredning måste under alla förhållanden ske om en skriftlig anmälan inkommit till högskolan eller en muntlig sådan – efter att ha nedtecknats av högskolan – blivit godkänt av anmälaren.

Om den utredningsansvarige bedömer att formell utredning ska inledas ska ärendet presenteras för en särskild sakkunniggrupp. I gruppen, som ska ha rådgivande uppgifter, ingår chefen för Högskoleledningens kansli, jurist och en student- representant. Chefen för Högskoleledningens kansli är ordförande i gruppen. Formella beslut rörande utredningsarbetet fattas av Chefen för Högskoleledningens kansli efter föredragning av juristen.

Beslut som fattas kan antingen vara att ärendet ska betraktas som avslutat eller innebära ett ställningstagande i frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra fortsatta kränkningar. Kommer man fram till att den som har agerat kränkande kan komma att omfattas av rättsliga åtgärder överlämnas ärendet för handläggning i den ordning som gäller för disciplinnämnden respektive personalansvarsnämnd. I andra fall kan följdåtgärder behöva vidtas av berörd dekan, prefekt eller av rektor – t ex när förslag uppkommer som påverkar arbetet med högskolans likabehandlingsplan.

Stödperson
Såväl den som misstänks för att ha blivit drabbad av trakasserier som den eller de som misstänks vara orsaken härtill ska av högskolan kunna erbjudas särskild stödperson, i första hand under den tid utredningsarbetet pågår. En stödperson förutsätts inte fungera som ett ombud för den berörde/de berörda utan ska ha till uppgift att fungera som en engagerad medmänniska i en utsatt situation. Detta kan ske inom ramen för student- och företagshälsovården. Även andra lämpliga personer kan användas som kontaktpersoner exempelvis tidigare studentaktiva, studentpräst eller andra personer med god kännedom om högskolan i denna roll. Stödperson utses efter samråd med de berörda personerna av den utredningsansvarige.

Ytterligare information kan fås av Hans Jonsson som är jurist vid Högskoleledningens kansli och utredningsansvarig i Sakkunniggruppen, tel. 0708-655289.