Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Etikrådet vid Malmö högskola

Vid Malmö högskola finns och planeras ett stort antal forskningsprojekt som omfattas av Lagen om etikprövning, nedan benämnd Etikprövningslagen. Bestämmelserna kan upplevas som snåriga och det finns en efterfrågan från forskare om att ha någon att konsultera i frågor rörande etikprövning. 

För att stötta forskare i frågor angående etikprövning av forskning finns ett rådgivande organ kallat Etikrådet vid Malmö högskola, nedan benämnt Etikrådet. Etikrådet är högskoleövergripande och rapporterar till vicerektor för forskning och forskarutbildning. Det består av två ledamöter: en vetenskapligt sakkunnig och en jurist.

Etikrådet ska vara en expertfunktion för frågeställningar som kan uppkomma i samband med etikprövning, till exempel i planeringen av ett forskningsprojekt eller kring en konkret etikansökan till Regionala Etikprövningsnämnden. Etikrådet ska inte självt genomföra etisk prövning av forskningsprojekt.

Juristen är Etikrådets kontaktperson och svarar på frågor av mer juridisk karaktär medan den vetenskapligt sakkunnige ansvarar för mer vetenskapligt anknutna frågor.

För närvarande är professor Ronald Stade och jurist Hans Jonsson ledamöter i Etikrådet.