Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anmälan av disciplinärenden

Om man misstänker att någon gjort sig skyldig till en disciplinförseelse skall det skyndsamt anmälas till rektor och anmälan skickas till registrator

Vad ska en anmälan innehålla?

  • Studentens namn och personnummer, så att vederbörande kan identifieras i Ladok 
  • Ladokutdrag 
  • Studentens adress, i vart fall om institutionen har en annan adress än den som finns registrerad i Ladok
  • Namn och omfattning på den kurs i vilken student misstänks ha fuskat, stört eller hindrat vid tentamen eller annan studieprestation
  • Fakta i ärendet
  • I förekommande fall de hjälpmedel som använts (bifoga dessa till anmälan). Tänk på att markering i texter görs så att de syns även efter kopiering!
  • Uppgifter om tillåtna hjälpmedel vid tentamen eller anvisningar avseende uppsatsskrivning som lämnats till studenterna på aktuell kurs
  • Noteringar från eventuellt samtal med studenten 
  • Tentamensanvisningar

 

Muntliga uppgifter från skrivningsvakt eller annat vittne kan gärna nedtecknas och bifogas anmälan. Lämna kontaktuppgifter till eventuella vittnen i anmälan.

För det fall det är fråga om engelskspråkig undervisning och studenten inte är svensk rekommenderas att anmälan skrivs på såväl engelska som svenska. I den mån tolk behövs i ärendet ska detta anges i anmälan.

I anmälan bör konsekvenserna för misstänkt student vid en eventuell avstängning belysas, t.ex. om obligatoriska övningar, praktik, examination, utbytesstudier eller liknande är nära förestående i tiden enligt studentens planerade studiegång.