Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Inresande utbytesstudenter

Handläggningsordning för koordinatorer

1. Ansöknings- och informationsmaterial för inkommande utbytesstudenter

Via högskolans engelska webbsidor (www.mah.se/english) kan presumtiva utbytesstudenter och koordinatorer hitta det mesta de behöver för att kunna ansöka till Malmö högskola. Under sidan http://www.mah.se/student/exchange finns all relevant information för studenten. 

Ansökningsblanketten ligger under ovanstående sidor. Notera att sista ansökningsdag är den 15 april för inresande studenter under följande hösttermin resp. 15 oktober för inresande studenter under följande vårtermin. Ansökningar efter dessa datum kan tas emot - detta avgör respektive område. International Office kan dock ej garantera bostad eller plats på introduktionskurs för studenter som anmäls efter detta datum

2. Kontakt med värduniversitetet

Vad gäller Nordplus, Erasmus+ och Linnaeus-Palme ansvarar området för kontakt med koordinatorn vid värduniversitetet och kommer överens om strukturen för utbytet, exempelvis antal platser etc. Informationsmaterial om kurser/praktik etc. som erbjuds samt information om området, högskolan och Malmö måste kontinuerligt skickas till partneruniversiteten, förutom information om aktuella ansökningshandlingar.

Vid högskoleövergripande avtal samordnas utbytet av International Office, som fördelar platserna mellan områdena årligen.

3. Inkommande ansökningar

Inkommande Erasmus+-, Nordplus- och Linnaeus-Palme-ansökningar skall skickas in direkt till respektive område som ansvarar för bedömning samt antagning. Området ansvarar för att informera koordinatorerna vid partneruniversiteten om detta. Studenter som ansöker från partneruniversitet där avtalet är högskoleövergripande ansöker direkt till International Office som sprider ansökan vidare till respektive område. Observera att utbytesstudenter inte ansöker via antagningsavdelningen, bedömning av behörighet sköts istället av området.

Letter of Acceptance
Området ansvarar för att utfärda Letter of Acceptance (LoA) samt att skicka detta till studenten i god tid innan terminsstart tillsammans med information om kurser, kursstart och annan områdesspecifik information. Dokument finns i Moveon.

Dokument i Moveon Letter of Acceptance

Ansvarig koordinator
Om studenten läser kurser vid flera olika områden ska en huvudkoordinator utses. Denna utfärdar Letter of Acceptance och har ett huvudansvar för studenten under utbytesterminen.

4. Pre-arrival package

International Office ansvarar för att skicka ett så kallat Pre-arrival package till de inkommande utbytesstudenterna i god tid innan terminsstart. Detta innehåller bland annat information om försäkring, Studentkåren samt generell information om högskolan och Malmö. Studenten ska också fylla i en "Arrival Form" som finns på hemsidan. På så vis vet International Office exakt när studenten beräknas anlända.

Till Arrival Form

Uppmana studenterna att anlända på Arrival Day!

5. Etablering i ladok och rapportering av resultat

Inkommande studenter skall etableras i LADOK. Varje enskild områdeskoordinator ansvarar för att se till att studenterna etableras samt registreras i LADOK. Varje inkommande utbytesstudent som etableras i LADOK genererar studentpeng samt prestationspeng. Beräkningen grundas på vad som är inrapporterat i LADOK under terminen.

6. Försäkring

Utbytesstudenterna är under sin studietid försäkrade via Kammarkollegiets Student IN försäkring. Denna hanteras av internationella sekretariatet. Läs villkoren här.
För att studenten skall omfattas av försäkringen krävs att han/hon är utbytesstudent via ett avtal och därmed har fått ett Letter of Acceptance från Malmö högskola.

7. Innan studenten återvänder hem

Helst skall studenten ha med sig ett LADOK-utdrag när han/hon åker hem. Annars ansvarar områdeskoordinatorn för att ett sådant utfärdas när alla resultat är införda i LADOK och skickas till studenten och koordinatorn vid hemuniversitetet.
 

Har du frågor? Kontakta International Office