Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Försäkring

Malmö högskola har tecknat två samlingsförsäkringar hos Kammarkollegiet för alla in- och utresande utbytesstudenter, Student IN och Student UT. Även MFS-studenter samt de studenter som åker på praktik inom sin utbildning och får detta tillgodoräknat i LADOK är täckta av STUDENT UT.

Generellt för både STUDENT IN och STUDENT UT är att studenten måste vara registrerad i LADOK för den aktuella terminen samt att studenten finns registrerad i internationella sekretariatets register. För utlandspraktik samt MFS måste en skriftlig överenskommelse upprättas mellan Malmö högskola och värdinstitutionen för att försäkringen ska gälla. Kontakta International Office för mer information. I övrigt gäller följande:

Student IN

Försäkringen gäller alla utländska utbytesstudenter som är inskrivna vid högskolan och bedriver högskole- eller forskarutbildning. Med utbytesstudent menas en student som ska studera eller praktisera i Sverige enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan Malmö högskola och ett utländskt lärosäte. Försäkringen omfattar sjuk, tandvårds- och hemtransportskydd, invaliditets- och dödsfallförsäkring, ansvarsskydd och rättsskydd. Den gäller dygnet runt och kompletterar därför den vanliga Personskadeförsäkringen för studenter. Läs mer om personskadeförsäkringen.

Observera att studenter som kommer från länder inom Norden, EU/EES eller från ett konventionsland inte täcks av sjukförmånerna i STUDENT IN-försäkringen, eftersom dessa länder redan har avtal om sjukförmåner med Sverige. Studenter inom EU skall ha med sig ett "European Health Insurance card" eller motsvarande som endast kan beställas genom hemlandet. 

Alla studenter som kan komma ifråga för Student IN skall rapporteras till International Office, som handlägger försäkringsfrågorna.


Student UT

Student UT gäller för studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskningsutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter. Försäkringen gäller även MFS-studenter, under förutsättning att det finns en dokumenterad överenskommelse mellan personal vid de både instanserna.

Försäkringen omfattat personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd. Studenter som reser till ett land inom Norden, EU/EES eller ett annat konventionsland skall genom Försäkringskassan beställa ett "European Health Insurance Card", som ger dem samma sjukförmåner som invånarna i värdlandet. Dessa studenter är därför inte täckta av Student UTs sjukförmåner.

Observera att Student UT inte gäller studenter som på eget initiativ söker in på ett lärosäte i ett annat land.