Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Mobilitets- och samarbetsprojekt inom Erasmus+

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM)

ICM, International Credit Mobility, är ett Erasmus+ program som även omfattar bilateralt samarbete med lärosäten utanför Europa.

Programmet ger möjlighet för undervisande personal att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal. Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa. Studerande på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kan studera mellan 3-12 månader i ett annat land.

Mer information / ansökan


Gemensamma masterprogram

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier till studenter för att delta i något av de program som erbjuds.

För att kunna göra en ansökan om gemensamt masterprogram måste man vara minst tre lärosäten från tre olika programländer. Det finns även möjlighet att samarbeta med lärosäten från andra partnerländer.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet.

Läs mer om gemensamma masterprogram på utbyten.se


Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Inom delprogrammet strategiska partnerskap finns det möjlighet för universitet och högskolor att söka projekt tillsammans med andra lärosäten eller tillsammans med företag, organisationer eller myndigheter.

Exempel på aktiviteter som man kan ansöka om medel för är gemensam kursutveckling, konferenser, intensivprogram, kompetensutvecklingsinsatser, och erfarenhetsutbyten. Man ska vara minst 3 partners från 3 olika programländer som gör en ansökan tillsammans. 

Läs mer om strategiska partnerskap på utbyten.se


Kunskapsallianser

Delprogrammet Kunskapsallianser handlar om projekt som fokuserar på samarbetet mellan universitet/högskolor och företag.

Exempel på aktiviteter är utveckling av nya metoder för lärande, utveckling av program och aktiviteter i samarbete med företag, kursutveckling i samarbete med företag, införande av ett starkare fokus på entreprenörskap inom utbildning, etc.

Inom kunskapsalliansprojekten ska man vara minst 6 partners från minst 3 olika programländer, varav minst 2 ska vara universitet/högskola och minst 2 ska vara företag.

Läs mer om kunskapsallianser på utbyten.se


Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Kapacitetsuppbyggnadsprojekten ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

De bidrar också till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnad på utbyten.se


IDROTT

Inom idrottsområdet syftar Erasmus+ på att stödja åtgärder som leder till utveckling och genomförande av innovativa idéer och metoder på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Det förväntas också att delen idrott kommer att bidra till utvecklingen av en europeisk dimension av idrotten samt ökat samarbete mellan idrottsorganisationer. 

Det är ännu inte beslutat vilken aktör som ska ha informationsansvaret för idrottsdelen och här hänvisar UHR till EU-kommissionens webbplats för Erasmus+ för mer information om de möjligheter som ryms inom den delen.

Läs mer om delen idrott på EU:s webbplats