Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsstöd

Forskarservice

Hjälper enskilda forskare och forskargrupper med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering.

 Forskarservice on Facebook

Aktuellt

Forskarservice håller sommarstängt 10 juli - 11 augusti

Välkomna att kontakta oss igen den 14 augusti.
Trevlig sommar! 

Seminarium: Forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap

Den 23 augusti kommer Björn Halleröd, huvudsekreterare för rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet, till Malmö högskola för att berätta om forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap.
En paneldiskussion kring vilka möjligheter den nya forskningsinfrastrukturen kan öppna för forskare kommer att arrangeras.
Moderator: Professor Susanna Hedenborg
Läs mer om seminariet

SAMLA - ny intern databas som kommer att ersätta checklistan för ansökningar om externa medel

För att underlätta hanteringen av checklistan för ansökningar om externa medel har en ny databas Ansökningar om externa medel – SAMLA utvecklats. SAMLA kommer att möjliggöra och underlätta registrering av samtliga ansökningar, minska tidsåtgången för hantering av checklistan, uppföljning och analys av beviljandegrad, inkl. statistik på institutionsnivå, sammankoppling av ansökan med avtal samt ge en överblick av medfinansiering på institutions-, fakultets- och central nivå.
Forskningsansökningar om externa medel ska, när databasen lanseras, registreras i SAMLA. Checklistan kommer att hämtas direkt från SILA av ekonom, och skrivas under enligt tidigare beslut. Både ansökningar där forskare från Malmö högskola är huvudsökande eller medsökande ska registreras.
När databasen SAMLA införs efter sommaren kommer den manuella checklistan att utgå.
Den 26 juni förväntas rektor fatta beslut om SAMLA.
Mer information om SAMLA kommer efter sommaren. 

Resestipendier för doktorander vid Malmö högskola

Stiftelsen för främjandet av Malmö högskolas utveckling har till ändamål att främja och bidra till vetenskaplig forskning, utbildning och undervisning vid Malmö högskola i Skåne län.
Stiftelsen utlyser härmed fyra resestipendier à 25 000 kronor till doktorander vid Malmö högskola för att på detta sätt stödja högskolans arbete med samhällsutmaningar inom forskarutbildningen. Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning och i andra hand aktivt konferensdeltagande med presentation av paper eller poster.
Behörig att söka stipendiet är studerande på forskarnivå som är antagen vid Malmö högskola eller som huvudsakligen bedriver sin forskarutbildning vid Malmö högskola.
Sista ansökningsdag är den 15 augusti 2017
Läs mer om utlysningen

Tre forskare vid Malmö högskola har beviljats anslag från KK-stiftelsen!

Genom programmet ProSpekt vill KK-stiftelsen skapa förutsättningar för nydisputerade forskare med god potential att självständigt bedriva forskningsprojekt i samarbete med näringslivet. Målet är att stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare samt att bidra till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.

De tre som fått anslag är:
Celina Wierzbicka, Biofilms - Research Center for Biointerfaces, Institutionen för biomedicinsk vetenskap (Börje Sellergren)
Sabrina Valetti, Biofilms - Research Center for Biointerfaces, Instititutionen för biomedicinsk vetenskap (Johan Engblom)
Ylva Mellbin, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik


Forskningsbloggen

Peter Jönsson, forskningskoordinatorLäs forskningsbloggen av forskningskoordinator Peter Jönsson.
Var med och diskutera vad som händer inom forskning och forskarutbildning vid Malmö högskola.