Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

3.2 Aktuella bestämmelser och deras innehåll

Anslagsförordning
Arkivlag, arkivförordning
Avgiftsförordning
Bokföringsförordning
Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
Förordning om försäkringsskydd m m vid statliga tjänsteresor
Förordning om förvaltning av statliga fastigheter m m
Förordning om hantering av statliga fordringar
Internrevisionsförordning (2006:1228)
Donationsförordning (1998:140)
Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)
Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor (4 kap)
Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning
Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem
Förordning om statliga myndigheters riskhantering
Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom
Kapitalförsörjningsförordning
Lag om offentlig upphandling
Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK)
Regleringsbrev
Räntelag

Anslagsförordning
I förordningen regleras myndigheternas dispositionsrätt till olika typer av anslag samt hur avräkning mot anslag och inkomsttitlar skall göras. Här regleras också anslagsmedlens utbetalning till myndigheterna samt i vilka fall återbetalningsskyldighet kan bli aktuell.

Arkivlag, arkivförordning
Här stadgas att myndighetens arkiv skall förvaras och ordnas så att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Avgiftsförordning
Enligt denna förordning har alla myndigheter rätt att mot avgift tillhandahålla exempelvis kompendier, kurser och konferenser. I förordningen anges att avgifter skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Mer information finns under avsnittet om avgifter och prissättning i kapitel 9.

Bokföringsförordning
I bokföringsförordningen regleras bland annat myndigheternas löpande bokföring, rapporteringen till Hermes samt årsbokslutets innehåll och uppställningsform.
Här anges också grunderna för periodisering samt hur olika poster i balansräkningen skall definieras.

Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
Innehåller bestämmelser om beräkning och betalning av premier/förmåner enligt den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen och personskadeförsäkringen samt, såvitt gäller pensionsersättning och särskild pensionsersättning, enligt det statliga trygghetsavtalet. Samt när detta skall betalas till Statens tjänstepensionsverk.

Förordning om försäkringsskydd m m vid statliga tjänsteresor
Enligt denna förordning skall myndigheten svara för att anställda och uppdragstagare har ett försäkringsskydd vid inrikes och utrikes tjänsteresor.

Förordning om förvaltning av statliga fastigheter m m
Enligt denna förordning beslutar regeringen vilka myndigheter som får förvärva och förvalta fast egendom, tomträtter och byggnader.

Förordning om hantering av statliga fordringar
Här bestäms att en myndighet skall tillämpa affärsmässiga betalningsvillkor vid försäljning av varor och tjänster. Här finns också bestämmelser om fakturering, dröjsmålsränta, bevakning och indrivning. Högskolans rutiner och bestämmelser kring detta finns beskrivna i avsnitten om fakturering respektive betalningsbevakning och inkassoverksamhet i kapitel 9.

Internrevisionsförordning (2006:1228)
Omfattar förvaltningsmyndigheter under regeringen som skall ha internrevision inom myndigheten. Granskningen skall omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver. Malmö högskola omfattas av förordningen.

Donationsförordning (1998:140)
Innehåller villkor för mottagande av gåva eller donation, förvaltning av donation samt åtagande att förvalta stiftelse. Ytterligare information finns i avsnittet om bidrag, gåvor och donationsmedel, kapitel 9.

Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
Här beskrivs hur myndigheten får rekvirera ingående mervärdesskatt. Ytterligare information finns i kapitel 12, som behandlar högskolans hantering av mervärdesskatt.

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)
I FÅB finns bestämmelser om den resultatredovisning som ska ingå i myndighetens årsredovisning. I denna förordning regleras vilka delar som årsredovisning och delårsrapport ska bestå av samt vad budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning ska innehålla. Här bestäms också att årsredovisning och i förekommande fall delårsrapport skall skrivas under av myndighetens chef och styrelse samt de datum årsredovisning, delårsrapport, budgetunderlag och underlag för fördjupad prövning senast skall lämnas till regeringen.

Förordning om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor (4 kap)
Förutom FÅB gäller för högskolans resultatredovisning även bestämmelserna i 4 kap i förordningen om redovisning av studier m m vid universitet och högskolor. I detta kapitel formuleras bl a kraven på redovisning av intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsgrenar och fakulteter.

Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning
I denna förordning föreskrivs hur statliga myndigheter ska hantera sina betalningar och sin likviditet.

Förordning om statliga myndigheters lokalförsörjning
Denna förordning föreskriver att varje myndighet skall ha en lokalförsörjningsplan som innehåller förteckning över ingångna hyresavtal med uppgift om ytor, löptider och hyreskostnader.

Förordning om statliga myndigheters redovisningssystem
Här specificeras vilka övergripande krav ett system för redovisning skall uppfylla.

Förordning om statliga myndigheters riskhantering
Enligt denna förordning skall varje myndighet sammanställa en riskanalys och vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster.
Förordning om överlåtelse av statens fasta egendom m m
I denna förordning regleras försäljning av statens fastigheter, tomträtter och byggnader.

Förordning om överlåtelse av statens lösa egendom
Här anges att lös egendom får försäljas om den inte längre behövs för statens verksamhet eller om den blivit obrukbar. Vidare anges att denna försäljning skall genomföras affärsmässigt.

Kapitalförsörjningsförordning
Förordningen innehåller bestämmelser om finansiering av anläggningstillgångar och rörelsekapital, låne- och kreditramar, leasing samt likvida medel. Dessutom regleras hur över- eller underskott från avgiftsbelagd verksamhet får disponeras.

Lag om offentlig upphandling
I lagen om offentlig upphandling regleras köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, entreprenader eller tjänster i offentlig verksamhet. Lagen gäller för alla upphandlingar oavsett värde, men krav på annonsering, föreskrivna upphandlingsförfaranden, minsta anbudstider, europeiska standarder m m gäller för upphandlingar som minst uppgår till särskilda tröskelvärden.

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll (FISK)
Denna förordning gäller de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen, och gäller alltså för Malmö högskola. Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att högskolan med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen.

Regleringsbrev
Via regleringsbrevet tilldelar regeringen myndigheterna rätten att disponera anslag på statsbudgeten. I regleringsbrevet för universitet och högskolor anges gemensamma bestämmelser rörande verksamhet och återrapporteringskrav samt de särskilda åtaganden som skall genomföras. Enligt regleringsbrevet har universitet och högskolor dessutom rätt att mot avgift bedriva uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Räntelag
I denna lag anges att dröjsmålsränta utgår från förfallodagen om den är bestämd i förväg. Om förfallodagen ej är bestämd i förväg utgår dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter kravets framställande. Här stadgas också att dröjsmålsränta beräknas efter en räntefot som motsvarar den av Riksbanken halvårsvis fastställda referensräntan plus 2 procentenheter.