Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

13.6 Avtalshantering

Avtalshantering

Alla ansökningar ska diarieföras tillsammans med kalkylen. Ansökan ska vara godkänd enligt delegationsordningen. Ansökningsbelopp över 15 000 000 kr ska dessutom godkännas av rektor, se blankett Ansökan om externa medel – Checklista.

Hantering av avtalen sker huvudsakligen på fakultet/institution/motsvarade, där avtalen ankomststämplas och kontrolleras innan de skrivs på av behörig person enligt gällande delegationsordning. I de fall då inte generella avtal används, eller då något uppfattas som oklart, ska avtalen granskas av högskolans jurist innan de skrivs under.

Avtalen ska finnas i minst två undertecknade original varav det ena diarieförs och arkiveras medan det andra skickas till uppdragsgivaren. Vid diarieföring ska även avtalsbelopp per år anges. Överstiger avtalsbeloppet 15 000 000 kr ska båda originalen vidarebefordras till registrator på Rektors kansli, som ser till att avtalen undertecknas av behörig person och återsänds till området. För SOL vid Lärarutbildningen gäller särskild beslutad beloppsgräns. Information om samfinansiering och budget ska även finnas tillgängliga i PerVju vid projektstart, se blankett Samfinansiering.

Området ansvarar också för att uppdraget faktureras i enlighet med avtalet och att moms debiteras enligt gällande regler.

Om projektet inte är klart inom avtalad tid ska förlängning avtalas med motparten/-erna. Förlängningen ska arkiveras i PerVju.