Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

13.5 Projektvärdering och förlustriskbedömning

I samband med tertialbokslut och årsbokslut ska externa projekt värderas. Ett överskott bokas upp som Oförbrukat bidrag (gäller vid bidragsfinansiering) eller som Övriga förutbetalda intäkter (gäller vid uppdragsverksamhet), medan ett underskott bokas som Upplupen bidragsintäkt (bidragsfinansiering) eller Övriga upplupna intäkter (uppdragsverksamhet).

Förlustriskbedömningen utgår från gällande kontrakt eller avtal, där motparten har åtagit sig finansiering av projektet, och att kontraktets/avtalets depositionstid inte gått ut. Det över- eller underskott som värderingen resulterar i är av tillfällig karaktär och ska inte påverka områdets/kostnadsställets kapitalförändring, dvs ingen uppbokning görs i resultaträkningen. Den fullständiga avräkningen av kapitalförändringen sker först i samband med att projektet avslutats, vilket ska ske i anslutning till slutrapporteringen.

Vid värderingstillfället görs en förlustriskbedömning, vilket innebär att man tar ställning till om det finns risk för att projektet inte ska klara att uppnå ekonomisk balans enligt budget (förkalkyl). Minsta belopp per projekt och år 20 000 kr, alternativt 100 000 kr per fakultet och år. Ingen uppbokning i redovisningen.

För närvarande ska förlustriskbedömning göras vid varje tertialbokslut av respektive fakultet/motsvarande. Blankett lämnas till administrativa avdelningen enligt tidplan. Se blankett Förlustriskbedömning.