Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

13.3 Sam-, Med- och In kind-finansiering

Redovisningsmodellen innebär att externfinansierade projekt alltid ska ha full kostnadstäckning. När den externa finansiären inte erbjuder full kostnadstäckning, måste forskningsprojektet kompletteras med annan finansiering i form av forskningsanslag och/eller kostnader redovisas som in kind, så att inga underskott uppstår på projektet.

Definitioner och redovisning

Samfinansiering

Anslagsmedel används för att täcka upp OH och lokalkostnader, när finansiären inte ger full kostnadstäckning för dessa kostnader. Samfinansieringen på projektet bokförs på konto 335* och motpart för berörd institution. Kostnaden för samfinansieringen bokförs på institutionsnivå på konto 635* och institutionens motpart.

Medfinansiering

Strategiska anslagsmedel på rektors- eller fakultetsnivå tillförs forskningsprojekt som kompletterande finansiering. Tilldelningen från rektor redovisas på konto 3099 och motpart 9130 och tilldelningen från fakulteten på konto 3099 och berörd motpart alternativ på konto 3011.

In kind-finansiering

In kind-finansiering innebär att kostnader finansierade med offentliga medel redovisas som medfinansiering. Detta är bl.a. tillåtet i EU-projekt.

Vilka offentliga medel kan användas?

  1. KK-stiftelsen och VR tillåter in kind-finansiering med projektkostnader (lön, OH, lokalkostnader) i EU-projekt som kräver medfinansiering. Förutsättningen är att projektet sköts enligt kontraktet och att det finns synergier med EU-projektet.
  2. Medfinansiering av EU-projekt kan även göras med projektdeltagarens professorsforskning på forskningsanslaget samt kompetensutvecklingstid inom grundutbildningen.

 Redovisning

  • In kind-redovisning innebär att EU-projektets kostnader redovisas på flera koder: aktivitet för EU-projektet och objekt för in kind-finansieringen.
  • Ett särskilt objekt läggs upp med samma benämning som EU-projektet.
  • In kind-finansieringen ska redovisas på sin kostnadsbärare, dvs. aktiviteten för KK-projektet, VR-projektet, professorsforskningen eller utbildningsprogrammet och objektet för in kind-finansieringen. 

Exempel:

VR in kind-finansierar EU-projekt med lönekostnader.

Kontering Belopp
4055/202041 Biofilms VR Sellergren/31 -200 000
4055/202041 Biofilms VR Sellergren/742044 EU PEPMIP/31          200 000

 

Projektdeltagare använder sin kompetensutvecklingstid som in kind-finansiering i Interreg-projekt.

Kontering Belopp
4091/140300 Socionomprogrammet/11 -25 000
4091/140300 Socionomprogrammet/741042 Interreg CareSam/11  25 000