Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

13.7 Projektavslut

När ett projekt avslutas, oavsett om det rör sig om bidragsfinansierad verksamhet eller uppdragsverksamhet, ska projektet gås igenom och en efterkalkyl i form av en jämförelse mellan budget och det slutliga utfallet göras. I de flesta fall krävs en ekonomisk återredovisning till finansiären/uppdragsgivaren, men även när så inte är fallet ska efterkalkylering genomföras.

Projekt avslutas enligt överenskommelsen i projektavtalet. I de fall projektet visar överskott ska projektet hanteras enligt beslut Dnr 29-2011/473. Om projektet visar underskott ska det avslutas mot konto 3354 efter slutrapportering till finansiär (senast månaden efter).

Beslut om hantering av överskott i projekt:
Dnr 29-2011/473