Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

14.5 Utgående moms

Utgående moms är den moms högskolan debiterar kunder vid omsättning av skattepliktiga varor och tjänster. Moms ska läggas på priset oavsett om försäljning sker mot kontant betalning eller mot faktura.

Viss omsättning är undantagen från skatteplikt (se avsnitt 12.1 ovan). Numera är all
avgiftsbelagd utbildning momspliktig. Vid försäljning av kursmaterial ska moms debiteras när kursen är momspliktig. Moms ska också debiteras vid arrangemang av till exempel externa konferenser.

Moms beräknas på hela priset för en vara eller tjänst. Detta innebär för högskolans del att till exempel LKP och olika overheadkostnader ska ingå i det underlag på vilket moms beräknas.

Uppdragsverksamhet är momspliktig verksamhet och ska beläggas med 25% utgående moms. Observera dock undantaget som gäller moms mellan statliga myndigheter.

Redovisning och inbetalning av den utgående momsen hanteras av ekonomifunktionen vid GF.

14.5.1 Försäljning av vara till annat EU-land

Vid försäljning av varor till annat EU-land ska högskolan ej debitera någon moms om köparen åberopar sitt VAT-nummer. Både köparens och säljarens VAT-nummer ska anges på fakturan.

Observera att om köparen inte är momsregistrerad i sitt hemland och inte åberopar något VAT-nummer ska utgående moms läggas på enligt svenska regler. En sådan försäljning motsvarar en vanlig momspliktig försäljning inom Sverige.

14.5.2 Försäljning av vara till ett icke EU-land

Export av varor är momsfri. Det är dock platsen för tillhandahållandet som avgör om det är fråga om export. Enbart det faktum att köparen är ett utländskt företag i ett icke EU-land innebär således inte att det automatiskt är fråga om export. För att anses utgöra export måste tillhandahållandet ske utomlands.

Vid försäljning av momspliktiga tjänster i Sverige till kund utanför EU debiteras moms enligt svenska momsregler om tjänsten anses omsatt inom landet. När tjänsten utförs i land utanför EU anses tjänsten omsatt utom landet (export) varför ingen moms debiteras kunden.