Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

14.2 Undantag från skatteplikt

14.2.1 Bibliotek

Utlåning av böcker, tidskrifter, tidningar, ljud- och bildupptagningar, reproduktioner av bildkonst samt bibliografiska upplysningar är momsbefriade under förutsättning att utlåningen bedrivs av stat, kommun eller landsting. Även avgifter i samband med utlåningen, exempelvis beställningsavgifter, avgifter för försenade eller förlorade böcker, omfattas av skattefriheten.

14.2.2 Utbildning

Utbildningstjänster är normalt skattepliktiga. Undantaget är dock följande:

  • grund-, gymnasie- och högskoleutbildning som sker i det allmännas regi eller
    av erkänd utbildningsanordnare (med det allmänna avses stat, kommun eller landsting och med av det allmänna erkänd utbildningsanordnare avses till exempel fristående skolor som tillhandahåller utbildning som ett led i det allmännas utbildningsinsatser),
  • utbildning i övrigt som berättigar till studiestöd enligt Studiestödslagen (1973:349).

Undantaget från skatteplikt gäller även tillhandahållande av varor och tjänster som omsätts som ett led i utbildningen. Om en utbildningsanordnare som är ansvarig för en momsfri utbildning, uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen är även denna utbildningstjänst momsbefriad.

Annan utbildningstjänst än ovan är skattepliktig med 25 %.

14.2.3 Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning, det vill säga sådan utbildning där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas (personalutbildning), är momspliktig oavsett utbildningens innehåll eller vem som är utbildare. Observera dock att det föreligger skattefrihet mellan statliga myndigheter, även om verksamheten i sig är skattepliktig.

14.2.4 Varor och tjänster i samband med utbildning

Egenproducerade varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en skattefri utbildning omfattas av skattefriheten. Det innebär att försäljning av till exempel kompendier och liknande till studenter är skattefri när utbildningen är skattefri. Försäljning av läroböcker och liknande omfattas däremot inte av skattefrihet.