Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

14.1 Allmänt om moms

14.1.1 Omsättning

Varje omsättning av vara eller tjänst som görs inom landet ska beskattas om omsättningen inte är särskilt undantagen. Undantag från skatteplikt finns bland annat inom följande områden:

 • fastighetsområdet
 • sjukvård, tandvård och social omsorg
 • utbildning
 • bank- och finansieringstjänster
 • försäkringstjänster
 • kultur- och idrottsområdet
 • periodiska medlemsblad, organisationstidskrifter

För utförligare information, se Momsbroschyren eller Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

Med omsättning avses:

 • att en vara överlåts genom försäljning
 • att en tjänst tillhandahålls mot ersättning
 • att vara eller tjänst byts mot annan vara eller tjänst
 • att vara eller tjänst tas i anspråk genom uttag från verksamheten

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra huruvida omsättning föreligger. Det handlar för högskolans del främst om mottagande av medel i form av bidrag och uppdrag. Se ytterligare information under de avsnitt som behandlar bidrag, uppdrag och utgående moms.

Endast omsättning inom landet är skattepliktig. Export av vara eller tjänst utanför EU-land är således undantagen från skatteplikt. För handel mellan EU-länder gäller särskilda regler.

Endast den som bedriver yrkesmässig verksamhet i momslagens mening kan vara skattskyldig eller ha rätt till återbetalning av ingående moms. För statliga myndigheter anses verksamheten yrkesmässig när varor och tjänster tillhandahålls mot ersättning, oavsett om verksamheten bedrivs med vinstsyfte eller inte. Tillhandahållande av varor och tjänster vilka ingår som ett led i myndighetsutövning räknas dock inte som yrkesmässig verksamhet och är därför undantagen från beskattning. Exempel på detta är tillhandahållande av kopior, avskrifter och bevis.

14.1.2 Momsfri verksamhet

Moms tas inte ut vid försäljning av varor och tjänster mellan statliga myndigheter.
Observera dock att statligt ägda bolag inte räknas som en statlig myndighet.