Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tillgångar

Kontoklass 1

Kontogrupp 10 Kassa, Postgiro, Bank
I kontogrupp 10 bokförs tillgångar som består av likvida medel eller medel som inom en tidsperiod om högst 30 dagar kan omsättas till likvida medel.

1000 LIKVIDA MEDEL PASSIVT
1011 Handkassa Gemensam Förvaltning  
1015 Patientkassa OD  
1016 Kortinbetalningar tandvård  
1017 Cashbox OD  
1018 Handkassa OD  
1020 PG-konton inbetalningar 957512-7  
1021 PG Odontologi, patientavgifter  
1022 PG OD OCR-inbetalningar  
1025 Överföring till räntekonto  
1026 Överföring till räntekonto(1021)  
1027 Överföring till räntekonto(1022)  
1030 PG-konton utbetalningar 957015-1  
1035 Överföring från räntekonto  
1040 Nordbanken inbet 3030 77 18883  
1041 Nordbanken utbet 3030 77 18891  
1045 Överföring till räntekonto(1040)  
1046 Överföring från räntekonto(1041)  
1050 SE-Banken 5501 82 012 66 (ecu)  
1051 Swedbank inbetalningar  
1053 ICA-banken  
1056 Överföring till räntekonto(1051)  
1057 Överföring från räntekonto(1052)  
1060 SEB Inbetalningar BG 5052-4958  
1061 SEB Inbetalningar OD BG 5052-4966  
1065 Överföring till räntekonto (1060)  
1066 Överföring till räntekonto (1061)  
1070 SEB Utbetalningar BG 5052-4974  
1071 DnB Swap konto  
1075 Överföring från räntekonto (1070)  
1081 Räntekonto i RGK  
1082 Insättning på räntekonto i RGK  
1083 Uttag från räntekonto i RGK  
1086 Överföring till räntekto (1082)  
1087 Överföring från räntekto (1083)  
1091 Betalningar OD, patientavgifter  


Kontogrupp 11 Kundfordringar

I kontogrupp 11 bokförs kundfordringar. Här skiljer man på statliga och icke statliga fordringar. På konto1190 bokförs befarade kundförluster, det vill säga utan att förlust slutgiltigt konstaterats (till exempel på grund av att kunden har kommit på obestånd, inlett förhandlingar om ackord eller om en tvist om fordran har uppkommit) Kundförluster som slutgiltigt konstaterats bokförs på konto 1199. Innan bokföring sker på konto 1190 och 1199 skall ekonomifunktionen vid GV kontaktas.

1100 KUNDFORDRINGAR PASSIVT
1110 Kundfordringar, icke statliga  
1111 Kundfordringar andra myndigheter  
1139 Avräkningskonto skatter & avgifter  
1190 Osäkra kundfordringar  
1199 Värdereglering kundfordringar, icke statliga  


Kontogrupp 12 Övriga kortfristiga fordringar

I kontogrupp 12 bokförs övriga kortfristiga fordringar, det vill säga fordringar som beräknas flyta in inom cirka 30 dagar. Här skiljer man på statliga respektive icke statliga fordringar.

1200 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR PASSIVT
1211 Reseförskott  
1212 Förskott lön  
1213 Övriga förskott  
1219 Övriga fordringar hos anställd  
1230 Fordringar hos leverantörer, icke statliga  
1231 Fordringar hos leverantörer, statliga  
1248 Övriga kortfristiga fordringar, icke statliga  
1249 Övriga kortfristiga fordringar, statliga  


Kontogrupp 13 Periodavgränsningsposter

I kontogrupp 13 bokförs alla periodavgränsningsposter på tillgångssidan.
Gruppen omfattar både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Med förutbetalda kostnader avses kostnader som avser kommande period/perioder. Som upplupna intäkter avses under perioden upparbetade men ännu ej erhållna eller fakturerade intäkter.

Bokföring på dessa konton delas upp i statliga respektive icke statliga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter.

1300 PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER PASSIVT
1310 Förutbetalda hyreskostnader, icke statliga  
1311 Förutbetalda hyreskostnader, statliga  
1320 Förutbetalda leasingkostnader, icke statliga  
1321 Förutbetalda leasingkostnader, statliga  
1330 Förutbetalda försäkringskostnader, icke statliga  
1331 Förutbetalda försäkringskostnader, statliga  
1350 Övriga förutbetalda kostnader, icke statliga  
1351 Övriga förutbetalda kostnader, statliga  
1360 Upplupna ränteintäkter, icke statliga  
1361 Upplupna ränteintäkter, statliga  
1382 Pågående beh icke statlig T4  
1383 Pågående behandl, statlig T4  
1390 Upplupna bidragsintäkter, icke statliga  
1391 Upplupna bidragsintäkter, statliga  
1398 Övriga upplupna intäkter, icke statliga  
1399 Övriga upplupna intäkter, statliga  

 

Kontogrupp 14 Ingående mervärdesskatt

I kontogrupp 14 bokförs sådan mervärdesskatt som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota eller motsvarande handling som högskolan erhåller vid förvärv av varor eller tjänster.

Rätten till avdrag för ingående moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring av inkommande faktura eller motsvarande. Observera att omsättning av varor eller tjänster inom staten inte utgör omsättning enligt lagen om mervärdesskatt.

På konto 1479 krediteras ingående moms i samband med vidarefakturering av utlägg av till exempel resekostnader. Observera att detta endast får göras tillsammans med kreditering av ett kostnadskonto. Konto 1481 används för att föra om månadens ingående moms till en fordran. Detta konto används endast av ekonomifunktionen vid GV.

1400 MERVÄRDESSKATT FORDRAN PASSIVT
1471 Ingående moms  
1473 Ingående moms EU-förvärv  
1474 Avräkningskonto moms  
1475 Omföringskonto moms  
1479 Ingående moms kreditering  
1481 Fordran moms redovisningskonto  Kontogrupp 15 Avräkning med Statsverket

Denna kontogrupp är speciell för statlig redovisning och återfinns inte inom den privata sektorn. Här redovisas högskolans utfall mot statsbudgeten och avräkning gentemot av staten erhållna medel, samt avräkning mot inkomsttitlar. Denna kontogrupp får endast användas av ekonomifunktionen vid GV.

1500 AVRÄKNING MED STATSVERKET PASSIVT
1510 Avräkning med Statsverket-IB  
1520 Avräkning mot inkomsttitel, inkomst  
1521 Avräkning mot inkomsttitel, utgift  
1552 Återbetalning av anslagsmedel  
1555 Avräkning mot anslag 1602031001 Takbelopp  
1556 Avräkning mot anslag 1602032003 Basresurs  
1562 Avräkning mot anslag 1602071026 Tandvårdscentral  
1563 Avräkning mot anslag 1602065052 Kvalitetsbaserad  
1564 Avräkning mot anslag 1602065081 Kvalitetsförstärkning  
1591 Anslagsmedel som tillförts räntekonto  
1592 Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel  


Kontogrupp 17 Pågående anläggningar

I kontogrupp 17 bokförs pågående nyanläggningar, som kan avse investeringar i såväl byggnader som maskiner och inventarier. När arbetena har slutförts och anläggningen är färdigställd skall utgiften för detta överföras härifrån till aktuellt konto för anskaffningsvärde och avskrivningar påbörjas.

Bokföring i kontogrupp 17 ska ske i samråd med ekonomifunktionen vid GV.

1700 PÅGÅENDE ANLÄGGNINGAR PASSIV
1721 Pågående anläggningar inventarier, årets anskaffning  
1751 Pågående anläggningar datorer/utrustning, årets anskaffning  
1760 Pågående anläggningar inredning, ack anskaffning  
1761 Pågående anläggningar inredning, årets anskaffning  
1770 Pågående anläggningar förbättringsutgifter, ack anskaffning  
1771 Pågående anläggningar förbättringsutgifter, årets anskaffning  
1780 Pågående anläggningar fasta installationer, ack anskaffning  
1781 Pågående anläggningar fasta installationer, årets anskaffning  
1790 Pågående anläggningar datorprogram, ack anskaffning  
1791

Pågående anläggningar datorprogram, årets anskaffning

 


Kontogrupp 18 Maskiner och inventarier

I denna kontogrupp redovisas maskiner och inventarier, som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgångar som redovisas här skall ha en livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde uppgående till minst 20 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Årets anskaffningsutgifter bokförs löpande på härför avsett konto för varje slag av tillgång.

I anskaffningsvärdet skall ingå alla kostnader i samband med anskaffningen, såsom till exempel monteringskostnader, frakt och tull. Vid årsskiften överförs sedan saldot från

Årets anskaffning till Ackumulerat anskaffningsvärde. Inom varje undergrupp 181x, 182x etc finns även ett konto för Ackumulerade avskrivningar.

Konton för Ackumulerat anskaffningsvärde samt Ackumulerade avskrivningar används endast av ekonomifunktionen vid GV.

1800 MASKINER OCH INVENTARIER PASSIVT
1810 Bilar ack anskaffningsvärde  
1811 Bilar årets anskaffningar  
1819 Ack avskrivningar bilar 5 år  
1820 Inventarier ack anskaffningsvärde  
1821 Inventarier årets anskaffningsvärde  
1822 Inventarier EJ lånefinans, ack anskaffningsvärde  
1823 Inventarier EJ lånefinans, årets anskaffningsvärde  
1824 Inventarier leasade, ack anskaffningsvärde  
1825 Inventarier leasade, årets anskaffningsvärde  
1827 Ack avskrivningar inventarier, leasade  
1828 Ack avskrivningar inventarier, EJ lånefinansierade 5 år  
1829 Ack avskrivningar inventarier 5 år  
1830 Inventarier 3 år ack anskaffningsvärde  
1839 Ack avskrivningar inventarier 3 år  
1841 Konst och annat ej avskrivningsbart  
1850 Datorer & utrustning ack anskaffningsvärde  
1851 Datorer & utrustning årets anskaffningsvärde  
1852 Datorer EJ lånefinans, ack anskaffningsvärde  
1853 Datorer EJ lånefinans, årets anskaffningsvärde  
1858 Ack avskrivningar datorer, EJ lånefinansierade 3 år  
1859 Ack avskrivningar datorer & utrustning 3 år  
1860 Inredning ack anskaffningsvärde  
1861 Inredning årets anskaffningsvärde  
1862 Inredning EJ lånefinans, ack anskaffningsvärde  
1863 Inredning EJ lånefinans, årets anskaffningsvärde  
1868 Ack avskrivningar inredning, EJ lånefinansierade 10 år  
1869 Ack avskrivningar inredning 10 år  
1870 Förbättringsutgifter annans fastighet ack anskaffningsvärde  
1871 Förbättringsutgifter annans fastighet årets anskaffningsvärde  
1872 Förbättringsutgifter 3 år ack anskaffningsvärde  
1873 Förbättringsutgifter 3 år årets anskaffningsvärde  
1874 Förbättringsutgifter 5 år ack anskaffningsvärde  
1875 Förbättringsutgifter 5 år årets anskaffningsvärde  
1877 Ack avskrivningar förbättringsutgifter 5 år  
1879 Ack avskrivningar förbättringsutgifter 10 år  
1880 Fasta installationer ack anskaffningsvärde  
1881 Fasta installationer årets anskaffningsvärde  
1883 Fasta installationer EJ lånefinans årets anskaffningsvärde  
1888 Ack avskrivningar fasta installationer EJ lånefinans 10 år  
1889 Ack avskrivningar fasta installationer 10 år                                        Kontogrupp 19 Immateriella tillgångar

I kontogrupp 19 bokförs immateriella tillgångar och rättigheter som högskolan förvärvat. Bokföring i kontogrupp 19 skall ske i samråd med ekonomifunktionen vid GV.

1900 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR PASSIVT
1950 5 år datorprogram ack anskaffningsvärde  
1951 5 år datorprogram årets anskaffningsvärde  
1952 Datorprogram ej lån ack anskaffningsvärde  
1953 Datorprogram ej lån årets anskaffningsvärde  
1954 Utveckling program ack anskaffningsvärde  
1955 Utveckling program årets anskaffningsvärde  
1957 Utveckling program ack avskrivningar  
1958 5 år datorprogram ej lån ack avskrivningar  
1959 5 år datorprogram ack avskrivningar  
1996 3 år datorprogram ack anskaffning  
1997 3 år datorprogram årets anskaffning  
1998 3 år datorprogram ack avskrivningar