Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skulder

Kontoklass 2

Kontogrupp 21 Leverantörsskulder

I kontogrupp 21 bokförs leverantörsskulder samt skuld i personreskontran. Konto 2115 är ett interimskonto som används som motkonto vid ankomstregistrering av utländska leverantörs-fakturor då det debiteras. Det krediteras sedan vid definitivregistrering av fakturan och ersätts av ett kostnadskonto.

2100 LEVERANTÖRSSKULDER PASSIVT
2110 Leverantörsskulder, icke statliga  
2111 Leverantörsskulder, andra myndigheter  
2115 Motkonto för ankomstregistrering, utländska fakturor  
2150 Skuld, personreskontran  


Kontogrupp 22 Källskatt och övriga löneavdrag

I kontogrupp 22 bokförs skuld för personalens källskatt samt övriga kortfristiga löneavdrag såsom fackföreningsavgifter o d. Kontogrupp 22 används normalt bara av löneavdelningen.

2200 KÄLLSKATT OCH ÖVRIGA LÖNEAVDRAG PASSIVT
2210 Personalens källskatt  
2230 Införsel  
2240 Intresseavdrag  
2290 Övriga löneavdrag  


Kontogrupp 23 Övriga kortfristiga skulder

I kontogrupp 23 bokförs övriga kortfristiga skulder såsom till exempel skuld för arbets-givaravgifter och skuld till SPV.

Konto 2330 – 2370 används endast av löneavdelningen och ekonomifunktionen vid GV.

Konto 2331-2335 används vid lönekörningar i Primula för interna avsättningar till arbetsmiljö, företagshälsovård, delpensioner, kompetensutveckling etc. Används normalt bara av löneavdelningen och ekonomifunktionen vid GV.

På konto 2398 bokförs skuld för depositioner, till exempel i form av mottagna depositioner avseende parkeringskort, och som återbetalas när nyttjandet upphör. Konto 2399, Fel/utredningskonto, används för att bokföra alla intäkter till högskolans olika områden vilka sedan själva intäktsför dem härifrån.

2300 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER PASSIVT
2330 Skulder till personal  
2331 Avsättning medel för särskilda ändamål  
2332 Avsättning delpension/pensionsersättning  
2333 Avsättning arbetsmiljö/trygghetskostnader  
2334 Avsättning företagshälsovård  
2335 Avsättning kompetensutveckling  
2339 Avsättning lokala omst.medel  
2351 Stoppad lön  
2353 Negativ lön  
2354 Återgirerad lön  
2361 Skuld till SPV (försäkringar)  
2362 Skuld till SPV (PA03 IÅPEN)  
2363 Skuld till RSV  
2364 Skuld till SPV (Kåpan Tjänste)  
2365 Skuld till Trygghetsstiftelsen  
2366 Skuld medlemsavgift AGV  
2367 Skuld löneskatt på pensioner  
2368 Skuld SPV (Kåpan Extra)  
2369 Skuld transfereringar  
2370 Skuld nettolön Nordbanken  
2384 Förutbetald behandling OD, icke statliga  
2385 Återbetalning till patient, OD  
2386 Reglering kundfakturor T4  
2390 Övriga kortfristiga skulder, icke statliga  
2391 Övriga kortfristiga skulder, statliga  
2392 Kortfristiga skulder RGK  
2393 Avräkningskonto skatter & avgifter  
2395 Förmedlingskostnader stipendier  
2397 Utredningskonto löner  
2398 Depositioner  
2399 Fel/utredningskonto  Kontogrupp 24 Mervärdesskatt

I kontogrupp 24 bokförs den utgående mervärdesskatt som högskolan är skyldig att ta ut vid försäljning av varor och tjänster enligt Mervärdesskattelagen.

Redovisningsskyldighet för utgående mervärdesskatt inträder normalt vid tidpunkten för bokföring (enligt god redovisningssed) av utgående faktura eller motsvarande.

Observera att tillhandahållande av varor och tjänster inom staten inte utgör omsättning enligt Mervärdesskattelagen. Högskolan använder sig normalt endast av momssatsen 25 % vid utgående moms. Konto 2481 används för att föra om periodens utgående moms till en skuld. Detta konto används endast av ekonomifunktionen vid GV.

2400 MERVÄRDESSKATT SKULD PASSIVT
2471 Utgående moms 25 %  
2472 Utgående moms EU-försäljning  
2473 Utgående moms EU-förvärv  
2474 Utgående moms 12 %  
2475 Utgående moms 6 %  
2481

Skuld moms, redovisningskonto

 


Kontogrupp 25 Periodavgränsningsposter

I kontogrupp 25 bokförs alla periodavgränsningsposter på skuldsidan. Gruppen omfattar
både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Med upplupen kostnad avses kostnad för tidigare period/perioder, som man vid boksluts/ avstämningstillfället ännu ej erhållit faktura eller liknande handling för (kostnaden måste dock på något sätt kunna vidimeras).

Med förutbetald intäkt avses förskottsbetalning från kund eller annan, som denna ännu ej erhållit någon motprestation för.

Konto 2590-2591 används vid boksluts/avstämningstillfällen för att periodisera den del av erhållen bidragsintäkt som inte motsvaras av periodens kostnader för ännu ej avslutade projekt.

Här skiljer man på statliga respektive icke statliga bidragsgivare. Bokföring på dessa kontoni samband med bokslutstillfällen sker enligt särskilda anvisningar.

2500 PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER PASSIVT
2510 Upplupna löner  
2520 Upplupna semesterlöner  
2530 Upplupet lkp på upplupna löner  
2540 Upplupet lkp på semesterlöneskuld  
2550 Förutbetalda hyresintäkter, icke statliga  
2551 Förutbetalda hyresintäkter, statliga  
2560 Upplupna räntekostnader, icke statliga  
2561 Upplupna räntekostnader, statliga  
2570 Upplupna AMF-avgifter mm  
2574 Förutbetalda studieavgifter  
2580 Avtalad tandvård RS  
2581 Studenttandvård  
2582 Stiftelsefinansierad tandvård  
2583 Patienttillgångar OD  
2584 Studenttandvård T4  
2590 Oförbrukade bidrag, icke statliga  
2591 Oförbrukade bidrag, statliga  
2594 Övriga förutbetalda intäkter, icke statliga  
2595 Övriga förutbetalda intäkter, statliga  
2596 Upplupen särskild löneskatt på pensionsavsättningar  
2597 Övriga upplupna kostnader, icke statliga  
2598 Övriga upplupna kostnader, statliga  Kontogrupp 26 Långfristiga skulder till Riksgäldskontoret

I kontogrupp 26 bokförs högskolans skuld till Riksgäldskontoret avseende lån till anläggningstillgångar. Gruppen får endast användas av ekonomifunktionen vid GV.

2600 LÅNGFRISTIGA SKULDER TILL RGK PASSIVT
2610 Ack lån till anläggningstillgångar  
2614 Årets nya lån  
2616 Årets amorteringar RGK  
2618 Ack amorteringar RGK  
 

Kontogrupp 27 Avsättningar för pensioner och liknande avsättningar

I kontogrupp 27 bokförs högskolans avsättningar för framtida pensionsåtaganden som
utbetalas via SPV. Gruppen får endast användas av ekonomifunktionen vid GV.

2700 AVSÄTTNINGAR PASSIVT
2710 Avsättning pensionsskuld SPV  
2711 Avsättning särskild löneskatt på pensionsavsättningar  
2790 Avsättningar omställningskostnader  


Kontogrupp 28 Övriga långfristiga skulder

I kontogrupp 28 bokförs skulder till leasingbolag avseende finansiell leasing. Tillgång som högskolan innehar genom finansiell leasing skall redovisas som anläggningstillgång i konto-grupp 18. I kontogrupp 28 bokförs motsvarande skuld som högskolan har till leasingbolag genom dessa avtal. Under året nytecknade avtal samt under året gjorda amorteringar skall redovisas på separata konton. Vid tecknande av nya leasingavtal skall ekonomifunktionen vid GV kontaktas.

2800 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER PASSIVT
2840 Skuld leasingbolag IB  
2841 Skuld leasingbolag årets nya  
2842

Skuld leasingbolag ack amorteringar

 
 

Kontogrupp 29 Myndighetskapital

I kontogrupp 29 redovisas högskolans eget kapital fördelat på de olika typer av kapital som högskolan disponerar. Konto 2910-2930 får endast användas av ekonomifunktionen vid GV.

Konto 2941-2942 används för bokföring av sådant donationskapital där endast avkastningen får förbrukas och som skall tas upp i högskolans egen bokföring och inte redovisas som stiftelse. På konto 2970 redovisas den ackumulerade kapitalförändringen från tidigare år.

På konto 2990 bokförs den i resultaträkningen redovisade kapitalförändringen för innevarande räkenskapsår.

2900 MYNDIGHETSKAPITAL PASSIVT
2910 Statskapital  
2930 Uppskrivningskapital  
2941 Donationskapital  
2942 Under året erhållet donationskapital  
2970 Balanserad kapitalförändring  
2990

Årets kapitalförändring