Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kostnader

Kontoklass 4 Kontoklass 5 Kontoklass 6 Kontoklass 7 Kontoklass 8
Kontogrupp 40
Löner och arvoden
Kontogrupp 50 Lokalkostnader Kontogrupp 60 Representation (extern) Kontogrupp 71-77
Icke disponibla intäkter  
         
Kontogrupp 81 
Finansiella kostnader

Kontogrupp 41
Förändring semesterlöne-
skuld
Kontogrupp 51 Hyra/leasing av anläggnings-tillgångar Kontogrupp 61 Information   Kontogrupp 82
Kursdifferenser mm

Kontogrupp 42
Övriga kontanta ersättningar
Kontogrupp 52 Biblioteksmedier Kontogrupp 62 Diverse kostnader   Kontogrupp 85 Fördelningskonton för OH-kostnader
Kontogrupp 43
LKP på semesterlöne-
skuld
Kontogrupp 53 Förbruknings-inventarier Kontogrupp 63 Samfinansiering   Kontogrupp 89 Redovisad kapitalförändring
Kontogrupp 44 Kostnads-
ersättningar
Kontogrupp 54 Förbrukningsvaror Kontogrupp 66 Interimskonton anläggningar  
Kontogrupp 45
Lagstadgade arbetsgivar-avgifter samt andra lönebikostnader enligt lagar och avtal
Kontogrupp 55
Rep och underhåll av inventarier
Kontogrupp 67 Försäljning av anläggnings-
tillgångar
   
Kontogrupp 46 Pensions-kostnader Kontogrupp 56
Diverse främmande tjänster
Kontogrupp 68 Omföringskonton
(används ej)
   
Kontogrupp 47
Kostnader för
sjuk-/hälsovård
Kontogrupp 57
Telefon Post Datakomm
Kontogrupp 69 Avskrivningar enligt plan    
Kontogrupp 48
Kostnader för utbildning
Kontogrupp 58 Kostnader för egna transportmedel      
Kontogrupp 49
Övriga personal-kostnader
Kontogrupp 59
Frakter, transporter och resor
     

  

Kontoklass 4

Kontogrupp 40 Löner och arvoden

I kontogrupp 40 bokförs löner och arvoden.

4000 LÖNER & ARVODEN PASSIVT
4010 Löner o arvoden fast anställd personal  
4011 Uppdragstillägg  
4012 Sjuklön  
4013 Övertid/mertid  
4014 Löneomföringar DEBET  
4015 Löneomföringar KREDIT  
4016 Reduktionskonto löner   
4017 Löneomföringar områdesinternt  
4019 Upplupna löner och arvoden  
4020 Löner och arvoden tillfälligt anställda  
4030 Löner och arvoden övriga  
4050 Styrelsearvoden till anställd personal  
4090 Förändring avsättning löner  

 

Kontogrupp 41 Förändring semesterlöneskuld

I kontogrupp 41 bokförs förändring av semesterlöneskuld

4100 FÖRÄNDRING SEMESTERLÖNESKULD PASSIVT
4190 Förändring semesterlöneskuld  Kontogrupp 42 Övriga kontanta ersättningar

I kontogrupp 42 bokförs andra kontanta ersättningar som inte kan hänföras till lön eller
arvode, och på vilka sociala avgifter utgår, till exempel upphovsrättsersättning till enskild person som för denne utgör skattepliktig inkomst samt ersättningar till försökspersoner
som också utgör skattepliktig inkomst.

4200 ÖVRIGA KONTANTA ERSÄTTNINGAR PASSIVT
4210 Styrelsearvoden  
4290 Övriga kontanta ersättningar  
4299 Ersättning till försökspersoner  Kontogrupp 43 LKP på semesterlöneskuld

I kontogrupp 43 bokförs beräknad lkp på semesterlöneskuld

4300 LKP PÅ SEMESTERLÖNESKULD PASSIVT
4390 LKP på förändring semesterlöneskuld  Kontogrupp 44 Kostnadsersättningar

I kontogrupp 44 bokförs kostnadsersättningar till anställda såsom traktamenten,
bilersättningar, representationsersättningar samt övriga kostnadsersättningar (skilj på
skattefritt respektive skattepliktigt)

4400 KOSTNADSERSÄTTNINGAR PASSIVT
4421 Traktamenten skattefria, Sverige  
4422 Traktamenten skattepliktiga, Sverige  
4423 Traktamenten skattefria, utland  
4424 Traktamenten skattepliktiga, utland  
4431 Bilersättning, skattefri  
4432 Bilersättning, skattepliktig  
4480 Kostnader för fria måltider  
4490 Övriga kostnadsersättninga  Kontogrupp 45 Lagstadgade arbetsgivaravgifter samt andra lönebikostnader enligt lagar och avtal

I kontogrupp 45 bokförs arbetsgivaravgifter och diverse löneskatter. Här sker normalt inga konteringar manuellt utan detta sköts per automatik av lönesystemet.

4500 ARBETSGIVARAVGIFTER PREMIER M.M. PASSIVT
4511 Arbetsgivaravgift löner och arvoden  
4516 Reduktionskonto LKP   
4525 Medlemsavgift AGV  
4530 Särskild löneskatt Kåpan PA03  
4570 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal  
4590 Förändr. avsättning arb.giv.av  
4591 Arbetsgivaravgift på upplupna löner  
4595 Särskild löneskatt på pensionsavsättningar  
4596 Upplupen särskild löneskatt på pensionsavsättningar


Kontogrupp 46 Pensionskostnader

I kontogrupp 46 bokförs myndighetens kostnader för premier för samt kostnader avseende avtalspensioner. Dessa bokningar görs normalt per automatik direkt i lönesystemet. Här bokförs även avsättningar till kompetensutveckling, arbetsmiljö, företagshälsovård etc.

4600 PENSIONSKOSTNADER PASSIVT
4610 Premier till nämnden för statens avtalsförsäkringar, SPV  
4616 Kåpan Extra  
4631 Kåpan enligt PA 03  
4632 Individuell ålderspension  
4633 Avgift Trygghetsstiftelsen  
4634 Medel för särskilda ändamål  
4636 Arbetsmiljö/trygghetskostnader  
4637 Företagshälsovård  
4638 Kompetensutveckling  
4639 Lokala omställningsmedel  
4650 Förändring av pensionsavsättning  
4660 Pensionsersättning, utbetalning  
4661 Delpensioner, utbetalning  Kontogrupp 47 Kostnader för sjuk- och hälsovård

I denna grupp bokförs myndighetens kostnader för sjuk- och hälsovård avseende egen
personal.
Exempel på detta är bland annat sjukvårdsmateriel, läkemedel, vaccin, läkarvårdsersättning omfattande kostnader för vård hos utomstående läkare (såsom sjukhusbesök, besök hos privatläkare samt läkarbesök i hemmet), kostnader för specialistundersökningar och laboratorieprover, hälsokontroller samt avgifter för företagshälsovård (Avonova Hälsa).

Här bokförs även kostnader för fritidsverksamhet (friskvård) och förebyggande hälsovård
samt personliga hjälpmedel såsom till exempel terminalglasögon.

4700 KOSTNADER FÖR SJUK/HÄLSOVÅRD PASSIVT
4711 Läkemedelsersättning  
4712 Ersättning sjukvårdskostnader  
4713 Avgift företagshälsovård  
4720 Friskvård  
4730 Rehabiliteringskostnader egen personal  
4790 Terminalglasögon och övriga hjälpmedel  Kontogrupp 48 Kostnader för utbildning

I kontogrupp 48 bokförs alla kostnader för utbildning avseende till exempel
vidareutbildning, fortbildning och omskolning, samt avgifter för externt arrangerade kurser och konferenser (för regelverk gällande internt arrangerade konferenser se kap 11.11.6).
Observera att eventuella kostnader för resor och logi som inte ingår i kursavgiften i
samband med externa kurser bokförs i kontogrupp 59.

4800 KOSTNADER FÖR UTBILDNING PASSIVT
4810 Kurs/konferensavgifter externt  
4811 Kurs/konferensavgifter externt, statligt  
4820 Kurs/konferensavgifter internt  
4830 Hyra konferenslokaler  
4890 Övriga utbildningskostnader  Kontogrupp 49 Övriga personalkostnader

I kontogrupp 49 bokförs diverse övriga personalkostnader som t ex kostnader för
personalrekrytering (annonsering, konsulttjänster och resor i samband med rekryteringar).
Vidare bokförs här myndighetens kostnader för medlemsavgift till Arbetsgivarverket.
I denna grupp redovisas även kostnader för personalrepresentation (se vidare Ekonomihandboken, Kapitel 11.11) samt övriga personalkostnader som till exempel uppvaktningar och gåvor till anställda.

4900 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER PASSIVT
4910 Personalrekrytering  
4911 Personalrekrytering, resor  
4912 Personalrekrytering, annonser  
4939 Omföringskonto kompetensutv.medel  
4971 Personalrepresentation  
4975 Livsmedel övrigt  
4990 Övriga personalkostnader  Kontoklass 5

Kontogrupp 50 Lokalkostnader

I kontogrupp 50 bokförs myndighetens kostnader för förhyrda lokaler. Lokalkostnader
avser förutom hyra även kostnader för elektricitet, värme, VA-kostnader, städning,
bevakning, samt underhåll och reparationer. Dessa kostnader bokförs på respektive konto inom gruppen.
I denna grupp bokförs även högskoleinterna hyreskostnader

5000 LOKALKOSTNADER PASSIVT
5012 Lokalhyra verksamhetslokaler, icke statliga  
5013 Lokalhyra verksamhetslokaler, statliga  
5014 Lokalhyra övriga lokaler, icke statliga  
5015 Lokalhyra övriga lokaler, statliga  
5016 Lokalhyra kostnadsreduktioner, icke statliga  
5017 Lokalhyra kostnadsreduktioner, statliga  
5021 Bygg  
5022 Reparation  
5025 Byggutredning  
5028 Periodisering lokalhyra, icke statliga  
5040 Lokaltillbehör  
5041 Fastighetsskötsel  
5042 Markskötsel  
5050 El, abonnemang  
5051 Värme, abonnemang  
5052 VA, abonnemang  
5053 Kyla, abonnemang  
5060 Bevakning  
5070 Lokalvård  
5080 Övriga reparationer av lokaler  
5081 Fastighetsservice  
5083 Internhyra verksamhetslokaler  
5084 Internhyra högskolegemensamma lokaler  
5085 Internhyra gemensamma undervisningslokaler  
5086 Intern FS  
5091 Övriga lokalkostnader, icke statliga  
5093 Fastighetsförsäkringspremier  Kontogrupp 51 Hyra/leasing av anläggningstillgångar

I kontogrupp 51 bokförs bl a hyra samt operationell leasing av inventarier. Observera att
det här skall skiljas mellan operationell och finansiell leasing.
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som
förknippas med ägandet av ett objekt, i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Äganderätten kan men behöver inte slutligen övergå till leasetagaren. Finansiella leasingavtal redovisas enligt särskild instruktion. Ta kontakt med ekonomifunktionen vid GV.
Ett leasingavtal som inte är finansiellt är ett operationellt leasingavtal. Vid tveksamhet
huruvida ett leasingavtal är finansiellt eller operationellt, kontrollera med leverantören.

 

5100 HYRA/LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLÄGG PASSIVT
5120 Hyra av inventarier  
5130 Licenskostnader, datorprogram, icke statligt  
5131 Licenskostnader, datorprogram, statligt  
5139 Utfördelningskonto licenser  
5190 Korttidshyra av inventarier  Kontogrupp 52 Biblioteksmedier

I kontogrupp 52 bokförs kostnader för böcker, tidskrifter, databaser etc samt övriga
kostnader för biblioteksverksamhet. Övriga kostnader för dagstidningar, tidskrifter etc
samt facklitteratur bokförs på konto 5471 respektive 5472. 

Konto 5207 respektive 5208 används för att bokföra kostnader avseende Open Access. För information om hur respektive konto används se Ekonomihanboken Kap. 11.14.

5200 BIBLIOTEKSMEDIER PASSIVT
5201 Böcker, tryckta  
5202 Böcker, elektroniska  
5203 Tidskrifter, tryckta  
5205 Databaser, icke statligt  
5206 AV-media  
5207 Open Access-författaravgifter  
5208 Open Access-kringkostnader  
5209 Bokvård  
5211 Fjärrlån  
5215 Databaser, statligt  Kontogrupp 53 Förbrukningsinventarier

I kontogrupp 53 bokförs stöldbegärliga förbrukningsinventarier som skall registreras i
Nilex, men vars värde understiger 20 000 kr exklusive moms (se även Ekonomihandboken kap 12.6).

5300 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER PASSIVT
5310 Mobiltelefon inköp  
5320 Elektriska apparater < 20 000  
5330 Datorer och utrustning < 20 000  
5340 Förbrukningsinventarier, instrument etc  
5390 Övrigt stöldbegärligt < 20 000  

 

Kontogrupp 54 Förbrukningsvaror

I kontogrupp 54 bokförs inköp av förbrukningsmaterial och förbrukningsvaror med ett värde understigande 20 000 kr, och som inte behöver stöldmärkas.

5400 FÖRBRUKNINGSVAROR PASSIVT
5410 Kontorsmateriel  
5420 Datorprogram inköp  
5421 Lagringsmedia (USB o d)  
5422 Övriga datortillbehör  
5425 Datorprogram inköp, statligt  
5430 Förbrukningsinventarier <20 000  
5431 Kliniska instrument OD <20 000  
5450 Tryckning, pappersvaror etc  
5451 Trycksaker från Reprocentralen  
5455 Kopieringskostnader Carl Lamm  
5460 Övriga förbrukningsvaror  
5461 Tandvårdsmaterial  
5467 Laboratoriematerial  
5468 Apoteksvaror  
5469 Livsmedel (ej representation)  
5471 Tidningar & tidskrifter  
5472 Facklitteratur  
5473 Kurslitteratur  
5480 Skyddskläder  
5490 Övriga kontorsomkostnader  
5491 Toner för skrivare och kopiering  
5493 Tandtekniskt material ädelmetall  Kontogrupp 55 Rep och underhåll av inventarier

I kontogrupp 55 bokförs kostnader för reparation och underhåll av inventarier samt serviceavtal avseende maskiner, apparater och övriga inventarier.
Observera att reparation och underhåll av förhyrda lokaler inte redovisas här utan i kontogrupp 50xx.

5500 REP OCH UNDERHÅLL INVENTARIER PASSIVT
5530 Reparation och underhåll av datorer  
5550 Reparation och underhåll av inventarier  
5560 Serviceavtal kontorsmaskiner  
5570 Service & underhåll telefonväxel  
5590 Reparation och underhåll övrigt  Kontogrupp 56 Diverse främmande tjänster

I kontogrupp 56 bokförs kostnader för diverse främmande tjänster såsom ritning och kopiering, bokföringshjälp, dataregistrering, kostnader för datakonsulter m.m.
OBS dock att följande främmande tjänster inte redovisas här;

- tjänster som avser personalrekrytering (redovisas i kontogrupp 49xx)
- tjänster som avser reparationer och underhåll (kontogrupp 55xx)

5600 DIVERSE FRÄMMANDE TJÄNSTER PASSIVT
5610 Kopieringskostnader  
5621 Köpta redovisningstjänster, icke statligt  
5622 Köpta redovisningstjänster, statligt  
5626 Köpta PA-tjänster, icke statligt  
5627 Köpta PA-tjänster, statligt  
5631 Datakonsulter, icke statligt  
5632 Datakonsulter, statligt  
5635 Köpta LADOK-tjänster, statligt  
5636 Köpta drifttjänster IT-system  
5641 Konsultarvoden, icke statligt  
5642 Konsultarvoden, statligt  
5645 Köpta VHS-tjänster  
5652 Köpta utbildningstjänster, icke statligt  
5653 Köpta utbildningstjänster, statligt  
5654 Köpta praktikplatser  
5661 Handledningstjänster, icke statligt  
5662 Handledningstjänster, statligt  
5671 Forskningsuppdrag, icke statligt  
5672 Forskningsuppdrag, statligt  
5681 Juridisk konsultation, icke statligt  
5682 Juridisk konsultation, statligt  
5689 Köpta tjänster INTERNT  
5691 Övriga köpta tjänster, icke statligt  
5692 Övriga köpta tjänster, statligt  
5696 Köpta tjänster posthantering, icke statligt  
5697 Köpta tjänster posthantering, statligt  
5698 Tandtekniska tjänster  
5699 Omkostnader uppdragsutbildning/konferenser  Kontogrupp 57 Telefon Post Datakommunikation

I kontogrupp 57 bokförs löpande utgifter avseende telefon, telefax, datakommunikation, kabel TV-avgift samt portokostnader. Kostnader för inköp av telefonapparater, mobiltelefoner o d bokförs i kontogrupp 53.

5700 TELEFON POST DATAKOMMUNIKATION PASSIVT
5710 Telefonikostnader  
5730 Datakommunikation, icke statligt  
5731 Datakommunikation, statligt  
5740 Kabel TV-avgift  
5750 Porto  Kontogrupp 58 Kostnader för egna transportmedel

I kontogrupp 58 bokförs kostnader för egna personbilar/lätta lastbilar, såsom skatt och försäkring samt service och underhåll.

5800 PERSONBILSKOSTNADER PASSIVT
5811 Personbilar skatt & försäkring  
5819 Personbilar övrigt  Kontogrupp 59 Frakter, transporter och resor

I kontogrupp 59 bokförs kostnader för frakter samt resekostnader av olika slag.
OBS! att konto 5958 Hyrbilskostnader, avser korttidshyra av personbilar/lätta lastbilar från t ex AVIS och liknande. Vad gäller finansiell leasing av personbilar ska sådan redovisas som anläggningstillgång enligt särskild instruktion. Notera även att endast halva momsen är avdragsgill vid hyra/leasing av personbil/lätt lastbil.
I denna grupp återfinns också konto 5999, som används som interimskonto för kostnadsföring av fakturor från fakturahanteringssystemet Invoice Manager.

5900 PERSONTRANSPORTER OCH FRAKTER PASSIVT
5920 Tullavgifter  
5940 Frakter och transporter  
5950 Resekostnader, biljetter inrikes  
5951 Resekostnader, biljetter utrikes  
5952 Hotell och logi, Sverige  
5953 Hotell och logi, utlandet  
5954 Lokaltrafik och taxi  
5955 Personförsäkringar  
5958 Hyrbilskostnader  
5959 Övriga resekostnader  
5960 Resekostnader studenter inrikes  
5961 Resekostnader studenter utrikes  
5969 Reduktionskonto, resekostnader  
5999 Ankomstregistrering Proceedo  Kontoklass 6

Kontogrupp 60 Representation (extern)

I kontogrupp 60 bokförs kostnader för extern representation. Sådan representation ska ha direkt samband med myndighetens verksamhet. De kostnader som kan förekomma här kan avse mat, dryck, biljetter till olika evenemang och dylikt. I denna grupp bokförs även kostnader för representationsgåvor. Observera att momsavdrag ej medges för representationskostnader, utan hela belopp inklusive moms bokförs som kostnad. Se vidare Ekonomihandboken, kapitel 11.11. Representation mot anställda i form av personalfester, informationsmöten etc redovisas inte här utan skall bokföras i kontogrupp 49, Övriga personalkostnader.

6000 REPRESENTATION PASSIVT
6071 Representation, extern  
6075 Representation, gåvor  Kontogrupp 61 Information

I kontogrupp 61 bokförs kostnader för information och marknadsföring om och för högskolan såsom annonsering, utställningar etc. OBS att konto 6160 Trycksaker, här avser trycksaker som har samband med marknadsföring och/eller studentrekrytering. Övriga trycksaker som almanackor, blanketter, brevpapper, kuvert etc bokförs på konto 5450/5451.

6100 INFORMATION PASSIVT
6110 Studentrekrytering  
6120 Marknadsföring  
6130 Webben  
6140 Utställningar  
6150 Pressklipp  
6160 Kataloger, prislistor etc  
6170 Text bild och grafik  
6180 Designprogram  
6181 Presentreklam  
6190 Övriga informationskostnader  Kontogrupp 62 Diverse kostnader

I kontogrupp 62 bokförs diverse kostnader, bl.a. revisionsarvoden och även olika typer
av offentligrättsliga avgifter som högskolan betalar till andra myndigheter, t.ex. avgift till Arbetsgivarverket och Datainspektionen. Här bokförs också eventuella förluster vid försäljning av inventarier samt konstaterade kundförluster och betalningsdifferenser samt medlems/föreningsavgifter. Vad gäller redovisning av kundförluster (kto 6290) ska dessa vara konstaterade. Innan bokföring sker på detta konto skall ekonomifunktionen vid GV kontaktas.

6200 DIVERSE KOSTNADER PASSIVT
6225 Revisionsarvoden, statliga  
6226 Revisionsarvoden,icke statliga  
6230 Avgift Arbetsgivarverket  
6240 Avgift Datainspektionen  
6245 Avgift Presskopia  
6250 Bidrag till andra myndigheter  
6251 Bidrag Medicon Valley  
6255 Offentligrättsliga avgifter  
6259 Bidrag övriga organisationer  
6275 Reaförlust inventarier, statlig köpare  
6276 Reaförlust inventarier, icke statlig köpare  
6280 Betalningsdifferenser  
6281 Stipendier etc  
6282 Medlems/föreningsavgifter  
6283 Medlemsavgifter, statliga  
6285 Verksamhetsförsäkring  
6287 Ersättning till försökspersoner, ej skattepliktigt  
6289 Personskadeförsäkring studenter  
6290 Konstaterade kundförluster  
6292 Befarade kundförluster  
6295 Förlikning  
6297 Fördelningsdifferenser  

 

Kontogrupp 63 Samfinansiering

Konto 6351-6354 används för att används för att bokföra samfinansiering av extern- finansierade projekt. Se vidare Ekononomihandboken kapitel 13.3.

6300 FÖRDELNINGAR PASSIVT
6351 Samfinansiering via anslag  
6352 Samfinansiering via myndighetskapital  
6353 Samfinansiering via offentliga bidrag  
6354 Projektunderskott  


Kontogrupp 66 Interimskonton anläggningar

Interimskonto vid bokföring av anläggningstillgångar. Kontakta ansvarig för anläggnings-registret vid GV innan bokföring sker på detta konto.

6600 INTERIMSKONTO ANLÄGGNINGAR PASSIVT
6699 Interimskonto anläggningar  


Kontogrupp 67 Försäljning av anläggningstillgångar

I kontogrupp 67 bokförs intäkter i samband med extern försäljning av högskolans anläggningstillgångar. OBS! vid försäljning av anläggningstillgångar ska Ekonomiavdelningen vid GV kontaktas, så att anläggningen blir utrangerad ur Anläggningsregistret.

6700 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR PASSIVT
6731 Ersättning vid försäljning av bilar  
6732 Ersättning vid försäljning av övriga av transportmedel  
6733 Ersättning vid försäljning av inventarier  
6735 Ersättning vid försäljning av datorer  
6736 Ersättning vid försäljning av datorprogram  
6737 Ersättning vid försäljning av inredning  
6738 Försäljningsintäkt anläggningar  
6739 Bokfört värde  
6749 Omföring reavinst/reaförlust  


Kontogrupp 68 Omföringskonton

Kontogrupp 68 används ej


Kontogrupp 69 Avskrivningar enligt plan

I kontogrupp 69 bokförs avskrivningar på anläggningstillgångar. Denna kontogrupp får
endast användas av ekonomifunktionen vid GV.

6900 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PASSIVT
6910 Avskrivning på bilar och transportmedel  
6920 Avskrivning på inventarier  
6950 Avskrivning på datorer och kringutrustning  
6960 Avskrivning på inredning  
6970 Avskrivning på ny- till- ombyggnad av byggnader  
6980 Avskrivning på fasta installationer  
6990 Avskrivning på datorprogram, aktiverade  


Kontoklass 7

Kontogrupp 71-77 Icke disponibla intäkter

I kontogrupp 71-77 bokförs icke disponibla (intäkter av uppbörd som ska inlevereras till statsbudgeten) samt transfereringar och lämnade bidrag.

7000 TRANSFERERINGAR PASSIVT
7122 Andra icke disponibla avgifter  
7211 Erhållna medel från statsbudgeten  
7351 Erhållna medel från myndigheter för stipendier  
7352 Medel fr myndigh f bidrag  
7359 Periodisering transfereringar (7351)  
7415 Medel från övriga för bidrag  
7416 Medel från EU-institutioner  
7451 Medel från övriga för stipendier  
7459 Periodisering transfereringar (7451)  
7711 Lämnade bidrag till andra myndigheter  
7731 Lämnade bidrag till företag  
7751 Utbetalda stipendier  
7752 Lämnade bidrag till EU-länder  
7754 Lämnade bidrag till övr länder  
7757 Lämnade bidrag till kommuner  
7761 Lämnade bidrag till landsting  

 

Kontoklass 8


Kontogrupp 81 Finansiella kostnader

I kontogrupp 81 bokförs finansiella kostnader. Ränta på lån från Riksgäldskontoret avseende anläggningstillgångar bokförs på konto 8120. Räntekostnader avseende finansiell leasing bokförs på konto 8140. På konto 8190 Övriga finansiella kostnader bokförs övriga kring-kostnader i samband med finansiella transaktioner.

8100 FINANSIELLA KOSTNADER PASSIVT
8110 Räntekostnader räntekonto i RGK  
8120 Räntekostnader lån hos RGK  
8130 Räntekostnader leverantörsskulder  
8140 Räntekostnader finansiell leasing  
8150 Övriga räntekostnader  
8170 Bankkostnader  
8190 Övriga finansiella kostnader  

 

Kontogrupp 82
I kontogrupp 82 redovisas öresutjämning och kursdifferenser.

8210 Öresutjämning  
8220 Kursdifferenser  

 

Kontogrupp 85 Fördelningskonton för OH-kostnader

Kontogrupp 85 används för fördelning av OH-kostnader på de olika nivåerna. Detta sker per automatik genom triggrar i ekonomisystemet.

8500 OH-KOSTNADER PASSIVT
8550 Högskolegemensam OH, FF  
8551 Områdesgemensam OH, FF  
8552 Institutionsgemensam OH, FF  
8560 Högskolegemensam OH, kreditering  
8561 Områdesgemensam OH, kreditering  
8562 Institutionsgemensam OH, kreditering  
8570 Högskolegemensam OH  
8571 Områdesgemensam OH  
8572 Instutionsgemensam OH  


Kontogrupp 89 Redovisad kapitalförändring

På konto 8999 redovisas årets kapitalförändring

8900 KAPITALFÖRÄNDRING PASSIVT
8999 Redovisad kapitalförändring