Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Intäkter

Kontoklass 3

Kontogrupp 30 Intäkter av anslag

I kontogrupp 30 bokförs intäkter av anslag, det vill säga de tolftedelar högskolan erhåller från Riksgäldskontoret varje månad. På dessa konton får endast intäkter av statsanslag bokföras.

Konto 3099 används för interna omfördelningar av anslagsmedel, t ex rektors strategiska satsningar medel och liknande. Detta konto är endast avsett för interna transaktioner och får bara bokas mot ”sig själv” och saldot på detta konto måste alltid vara noll.

3000 INTÄKTER AV ANSLAG PASSIVT
3010 Anslagsintäkt GU  
3011 Anslagsintäkt FoU  
3099 INTERNT medelskonto  

  

Kontogrupp 31-32 Intäkter av avgifter/patientinkomster

I kontogrupp 31-32 bokförs framförallt intäkter av avgifter som skall redovisas mot inkomsttitel.

3100 INTÄKTER AV AVGIFTER/PATIENTINKOMSTER PASSIVT
3112 Offentligrättsliga avgifter, icke statliga  
3121 Intäkter av studieavgifter  
3122

Intäkter av studieavgifter, stipendier, statliga

 

 

3200 PATIENTINKOMSTER PASSIVT
3210 Patientinkomster, tandvården  
3231 Patientinkomster övriga, icke statliga  
3232 Patientinkomster övriga, statliga  
3241 Patientintäkter studenter OD  
3249 Periodiseringskonto studentintäkter OD  
3251 Avtalade patientintäkter OD, momspliktiga  
3252 Avtalade patientintäkter OD, ej momspliktiga  
3259 Periodiseringskonto 3251  
3293 Intäkter tandtekniska tjänster  


Kontogrupp 33 Samfinansiering

I kontogrupp 33 bokförs högskolans samfinansiering av externfinansierade projekt. Särskilda regler gäller för samfinansiering (se beslut Dnr Mahr 29-2011/472).

3300 SAMFINANSIERING PASSIVT
3351 Samfinansiering via anslag  
3352 Samfinansiering via myndighetskapital  
3353 Samfinansiering via offentliga bidragsmedel  
3354 Samfinansiering via projektunderskott  


Kontogrupp 34 Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar

I kontogrupp 34 bokförs reavinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Här skiljer man på statliga respektive icke statliga köpare. (Kontakta ekonomifunktionen vid GV vid försäljning eller av inventarier).

3400 REAVINST VID AVYTTRING AV ANLÄGGNINGAR  
3431 Reavinst immateriella tillgångar, statliga köpare  
3432 Reavinst immateriella tillgångar, icke statliga köpare  
3435 Reavinst inventarier, statliga köpare  
3436 Reavinst inventarier, icke statliga köpare  


Kontogrupp 35 Bidrag från kommuner och landsting

I kontogrupp 35 bokförs bidragsintäkter från kommuner och landsting.

3500 BIDRAG FRÅN KOMMUNER & LANDSTING PASSIVT
3510 Bidrag från kommuner  
3519 Periodiseringskonto 3510  
3520 Bidrag från landsting  
3529 Periodiseringskonto 3520  


Kontogrupp 36 Bidrag statliga

I kontogrupp 36 bokförs statliga bidragsintäkter samt erhållna lönebidrag. Observera att lönebidrag inte får periodiseras.

3600 BIDRAG STATLIGA PASSIVT
3610 Bidrag statliga  
3618 Periodiseringskonto 3610  
3619 Erhållna lönebidrag  


Kontogrupp 37 Bidrag övriga

I kontogrupp 37 bokförs övriga externa bidrag.

3700 BIDRAG ÖVRIGA PASSIVT
3710 Bidrag från EU - institutioner  
3713 Bidrag från EU-länder  
3716 Bidrag från övriga utländska  
3719 Periodiseringskonto 3710-3718  
3720 Bidrag från stiftelser & företag  
3729 Periodiseringskonto 3720  
3730 Bidrag Nordiska Ministerrådet  
3739 Periodiseringskonto 3730  
3740

Bidrag ideella föreningar

 
3749 Periodiseringskonto 3740   

 

Kontogrupp 38 Intäktskorrigeringar

I kontogrupp 38 bokförs ränteintäkter/intäktskorrigeringar.

3800 INTÄKTSKORRIGERINGAR PASSIVT
3810 Ränteintäkter räntekonto i RGK  
3820 Ränteintäkter övriga  
3821 Ränteintäkter patientavgifter OD  
3830 Intäkter av faktureringsavgifter  
3890 Övriga intäktsreduktioner  
3891 Övriga finansiella intäkter  


Kontogrupp 39 Övriga intäkter

I kontogrupp 39 bokförs övriga intäkter av uppdrag och försäljning. Skilj på momsfritt respektive momspliktigt, statligt respektive icke statligt (tabell över statliga myndigheter finns på ESVs hemsida www.esv.se).

OBS att konto 3989 enbart är avsett för INTERNA transaktioner och får bara användas tillsammans med konto 5689 och med intern motpart (se Ekonomihandboken kap 7.4 Interna fakturor/Interna omföringar).

3900 ÖVRIGA INTÄKTER PASSIVT
3910 Momsfri uppdragsutbildning statlig  
3913 Momsfri uppdragsutbildning icke statlig  
3918 Periodiseringskonto 3910  
3919 Periodiseringskonto 3913  
3920 Momsfri försäljning, Sverige, ej statlig  
3921 Momsfri försäljning, EU  
3922 Momsfri försäljning, ej EU  
3923 Momsfri försäljning, statlig   
3928 Periodiseringskonto 3920-3922  
3933 Momspliktig uppdragsutbildning, icke statlig  
3936 Momspliktig uppdragsforskning, icke statlig   
3939 Periodiseringskonto 3930-3935   
3940 Momspliktig försäljning, Sverige  
3941 Momspliktig försäljning, EU  
3948 Periodiseringskonto 3940-3941  
3949 Periodiseringskonto 3936-3938  
3950 Momsfri uppdragsforskning, statlig  
3953 Momsfri uppdragsforskning, icke statlig  
3958 Periodiseringskonto 3950  
3959 Periodiseringskonto 3953  
3960 Momsfritt övriga uppdrag, statliga  
3963 Momsfritt övriga uppdrag, icke statliga  
3966 Konferensintäkter momsfria, ej statliga  
3968 Periodiseringskonto 3960  
3969 Periodiseringskonto 3963  
3970 Momspliktigt övriga uppdrag, icke statliga  
3973 Momspliktigt övriga uppdrag, utländska, ej EU  
3976 Momsfritt övriga uppdrag EU-länder  
3979 Periodiseringskonto 3970-3973  
3980 Uthyrning av lokaler externt, icke statliga  
3982 Uthyrning av lokaler externt, statliga  
3983 Interna hyresintäkter, verksamhetslokaler  
3984 Interna hyresintäkter, högskolegemensamma  
3985 Interna hyresintäkter, gemensamma undervisningslokaler  
3986 Intern FS  
3989 Övriga intäkter INTERNT  
3990 Övriga ersättningar o intäkter, momsfritt statligt  
3991 Övriga ersättningar o intäkter, momsfritt icke statligt  
3992 Övriga ersättningar o intäkter, momspliktigt, Sverige  
3993 Övriga ersättningar o intäkter, momspliktigt, EU  
3994 Övriga ersättningar o intäkter, momsfria, utländska, ej EU  
3995 Konferensintäkter, momspliktigt  
3996 Konferensintäkter, momsfritt, statliga  
3997 Periodiseringskonto 3995  
3998 Periodiseringskonto 3996