Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

5.2 Övriga koddelar

Förutom konto ingår följande koddelar i kodsträngen:

Namn Längd Term i Raindance
Område

2

OMR
Kostnadsställe

4

KST
Aktivitet

6

AKTIV
Objekt

6

OBJEKT
Verksamhetskod

2

VERK
Motpart

4

MOTP
Finansiär

3

FIN

 

5.2.1 Område

Områdeskoden består av två positioner. Högskolan har följande områdeskoder:

Område Förkortning Kod i Raindance
Gemensamt verksamhetsstöd GV  10
Rektorsfunktion   11
Bibliotek och IT BIT 12
Mah övergripande   13
Centrumbildningar   20
Lärande och samhälle LS 30
Hälsa och samhälle HS 40
Kultur och samhälle KS 50
Teknik och samhälle TS 60
Odontologiska fakulteten OD

70

 

5.2.2 Kostnadsställe

Koddelen kostnadsställe består av fyra positioner. De två första är desamma som i områdeskoden. Vid högskolan finns för närvarande följande kostnadsställen:

Kst Benämning
1000 Chef för GV-funktionen        
1010 Arkiv och registratur         
1015 Ledningsstab                  
1021 Byggnad och service           
1022 Facility Service              
1030 Ekonomiavdelningen            
1040 HR-avdelningen                
1050 Kommunikationsavdelningen     
1061 IT                            
1062 IT-service                    
1063 IT-infrastruktur              
1064 Process- och systemutveckling 
1070 Avd för utb och forskningsstöd
1080 Studentcentrum                
1081 Funktion studieadm            
1082 Funktion studenthälsan        
1083 Funktion studiekarriär        
1084 Funktion funktionsnedsättning 
1085 Funktion internationella      
1086 Funktion bostad               
1087 Funktion avgiftshantering     
1088 Funktion IMR                  
1090 Innovation och utveckling     
1091 Social innovation             
1110 Rektorsfunktion               
1210 Bibliotek                     
1211 Medier & Vetenskaplig publ.   
1212 Ped. verksamhet & lärandemiljö
1300 Mah övergripande              
1301 Mah gem strategiska medel     
1302 Högskolegem utv projekt       
1310 Byggnad och service, Köp Sälj 
1311 Byggnad och Service, Projekt  
1320 Facility Service, Köp Sälj    
1430 LS verksamhetsstöd            
1431 LS studieadministration       
1440 HS verksamhetsstöd            
1450 KS-TS verksamhetsstöd         
1451 KS-TS utbildningsadm          
1470 OD verksamhetsstöd            
2010 AKL                           
2020 Biofilmer                     
2040 MIM                           
2050 Centr tillämp arbetslivsforskn
2075 Mistra Urban Futures          
2090 CSS                           
2095 IoTaP-RC                      
3000 LS gemensamt                  
3001 LS utbildning                 
3002 LS forskning                  
3015 LS PLUS                       
3020 Individ och samhälle          
3030 Kultur-språk-medier           
3040 Barn-unga-samhälle            
3050 Natur-miljö-samhälle          
3060 Skolutveckling och ledarskap  
3070 Idrottsvetenskap              
3080 Ruc-Regionalt utveckl.centrum 
4000 HS gemensamt                  
4001 HS ledning                    
4010 HS kansli                     
4011 Strategiska projekt           
4055 Biomedicinsk vetenskap        
4060 Vårdvetenskap                 
4065 Kriminologi                   
4080 Folkhälsovetenskap            
4081 Juridik                       
4090 SA GU grund                   
4091 SA GU avancerad och FO        
5000 KS gemensamt och ledning      
5020 Konst, kultur o kommunikation 
5021 Comdev, Eng, MKV, SP          
5022 ID, GD, VK                    
5030 Urbana studier                
5031 BM, MV                        
5032 FV                            
5033 FE, LEO, AV                   
5039 IMH                           
5040 Globala politiska studier     
5060 Språkstudier                  
6000 TS gemensamt och ledning      
6030 MTM                           
6040 DVMT                          
6041 DM1                           
6042 DM2                           
6043 DM3                           
7000 OD Gemensamt och ledning      
7001 OD Centrala projekt           
7002 WHO Collaborating Centre      
7012 OD Service                    
7021 OD Grundutbildning            
7024 Tandteknikerutb               
7028 Tandhygienistutb              
7031 OD Forskarutbildning          
7032 OD Kajm                       
7033 OD vidareutbildning           
7040 Tandvårdsnämnden              
7050 Tandvårdscentral              
7051 TVC inköp                     
7085 Oral Diagnostik               
7086 Odontologisk röntgendiagnostik
7088 Oral Biologi                  
7089 Oral Patologi                 
7091 Pedodonti                     
7092 Ortodonti                     
7093 Oral protetik                 
7094 Materialvetenskap o Teknologi 
7095 Orofacial smärta o käkfunktion
7096 Cariologi                     
7097 Endodonti                     
7098 Parodontologi                 
7099 Käkkirurgi och oral medicin   

 

Blankett för upplägg av kostnadsställe finns på sidan: Blanketter

5.2.3 Aktivitet, objekt , kostnadsbärare och profil

Aktivitet och objekt är direkta koddelar vilket innebär att de är konteringsbara.
Aktivitet är obligatorisk koddel medan objekt är frivillig koddel.
Kostnadsbärare är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet eller Objekt.
Profil är en indirekt koddel där bokföring genereras via koppling till Aktivitet.

Grundutbildning/Forskning/Uppdragsutbildning/Tandvård och Övrigt

Aktivitet
Position 1 = Siffran 1 (Grundutbildning), 2 (Forskning/Forskarutbildning), 3 (Uppdragsutbildning),
4 (Tandvård) eller 6 (Övriga aktiviteter)
Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande)
Position 3-6 = Siffra 0000-9999 (Aktivitet med numrering som anges lokalt)

Objekt
Objektkoden används om behov finns för t ex uppdelning i kurser
Position 1 = Siffran 7 (Objekt)
Position 2 = Siffra 0-7 (Områdeskods 1:a siffra, 0=Områdesövergripande)
Position 3-6 = Siffra 0000-9999 (Objekt med numrering som anges lokalt)

Stödverksamhet

Aktivitet
Aktivitetskoderna är gemensamma för alla områden
Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner)
Position 2 = Siffra 1-6 (Boxtillhörighet)
Position 3-6 = Siffra 0000-9999 (Underaktivitet/-funktion med löpande numrering som anges centralt)

Objekt
Position 1 = Siffran 9 (Stöd- och ledningsfunktioner)
Position 2 = Siffra 1-7 (Områdeskods 1:a siffra)
Position 3-6 = Siffra 0000-9999 (Projekt/objekt med numrering som anges lokalt)

Kostnadsbärare
En kostnadsbärare är en avgränsad verksamhet och den lägsta nivå på vilken samtliga intäkter och kostnader ska vara synliggjorda. En kostnadsbärare kan avse ett projekt/aktivitet, en grupp av projekt/aktiviteter, i vissa fall en avdelning eller forskargrupp, allt beroende på hur verksamheten indelas.

Blankett för upplägg av aktivitet och objekt finns på sidan: Blanketter

5.2.5 Verksamhetskod

Verksamhetskoden består av två positioner och anger vilken typ av verksamhet en intäkt eller kostnad avser. Verksamhetskod kan även förekomma på balanskonton. Malmö högskola har följande verksamhetskoder: 

Ve

Benämning

11

Grundutbildning               

12

Vårdhögskoleutbildning        

13

Tandvård                      

14

Övrig grundutbildning         

21

Forskning, statsanslag         

22

Forskarutbildning, statsanslag 

31

Forskning, externa medel       

32

Forskarutbildning, externa medel

41

Uppdragsutbildning, externa medel 1

42

Uppdragsforskning, externa medel 2

51

Försäljning, utbildning 3                  

52

Försäljning, forskning 4        

53

Försäljning, tandvård         

91

Gemensamt                     

1 Verksamhetskod 41 används vid bokföring av intäkter och de kostnader som är hänförliga till dessa intäkter och som avser uppdragsutbildning

2 Verksamhetskod 42 används vid bokföring av intäkter och de kostnader som är hänförliga till dessa intäkter och som avser uppdragsforskning

3 Verksamhetskod 51 används vid bokföring av intäkter som är grundutbildningsrelaterade   men som inte avser uppdragsutbildning, och de kostnader som är hänförliga till dessa, t ex uthyrning av lokaler, anordnande av konferenser och liknande som inte är forskningsanknutet eller kan klassificeras som uppdrag.

4 Verksamhetskod 52 används vid bokföring av intäkter som är forskningsrelaterade men som inte avser uppdragsforskning, och de kostnader som är hänförliga till dessa intäkter

Verksamhetsredovisningen är viktig för att kunna redovisa utfall per verksamhetsgren i högskolans årsredovisning. Uppgiften används även internt i olika uppföljningar och analyser av högskolans olika verksamheter, både på områdes- och central nivå.

5.2.6 Finansiärskod

Finansiärkoden anger var högskolans intäkter kommer ifrån, d v s hur högskolans verksamhet finansieras. Samtliga intäkter vid Malmö högskola ska ha en finansiärkod med undantag för finansiella intäkter och interna intäkter. Koden består av tre positioner och nya finansiärkoder läggs upp av ekonomifunktionen.

I Raindance är finansiären kopplad till motparten och behöver i de flesta fall inte anges manuellt utan kommer upp med automatik. Ett undantag när finansiären måste anges manuellt är när motpart och finansiär inte är samma part, till exempel vid ett EU-projekt som koordineras av Lunds universitet. Projektet finansieras av EU (finansiär) men pengarna kommer till oss från Lunds universitet (motpart).

Finansiärerna är grupperade enligt nedan:

1xx     Statsanslag
2xx Forskningsråd
3xx Övriga statliga finansiärer
4xx Stiftelser
5xx Företag
6xx Kommuner och landsting
7xx Utländska bidragsgivare
9xx Övriga finansiärer


En fullständig förteckning över finansiärkoderna finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på FIN.

5.2.7 Motpartskod

Motpartskoden har två funktioner, dels att eliminera interna transaktioner inom högskolan och dels att eliminera inomstatliga transaktioner på statsredovisningsnivå.

De interna motparterna används vid interna köp/försäljningar mellan kostnadsställen inom högskolan. I resultaträkningsrapporter används de för att eliminera interna transaktioner på olika nivåer. Intern motpart finns i intervallet 9000-9999. De interna motpartskoderna börjar alltid med siffran 9 och för område 10-15 är det 9 + 3 första positionerna i kostnadsstället. För områden 20-70 är det 9 + första positionen i kostnadsstället + 2 sista positionerna i kostnadsstället.
Exempel: Vid internt köp/försäljning mellan kostnadsställe 1050 Informationsavdelningen och 3000 LS gemensamt och ledning, blir de interna motpartskoderna 9105 respektive 9300.

Extern motpart används för att identifiera inomstatliga transaktioner. Denna motpart rapporteras till statsredovisningen och medför att svenska staten som koncern kan ta fram en rättvisande resultaträkning rensad från koncerninterna mellanhavanden. Extern motpart finns i intervallet 1000-8999.
Inomstatlig motpart börjar alltid med siffran 1.

I Raindance registreras motparten på samtliga kunder i kundregistret och på statliga leverantörer i leverantörsregistret. Motparten följer sedan med automatik med till fakturans konteringsrad. Finansiär är obligatorisk vid externa intäkter. När man registrerar en bokföringsorder i huvudboken så måste man vid statliga transaktioner eller rättningar av fakturor på statliga kunder/leverantörer registrera motparten manuellt. I de fall då finansiär och motpart inte är desamma byter man radtyp och ändrar finansiären.

Motparterna är grupperade enligt nedan:

1xxx     Statliga motparter
4xxx Stiftelser
5xxx Svenska företag
6xxx Kommuner och Landsting
7xxx Utländska motparter
8xxx Övriga motparter
9xxx Interna motparter


Förteckning över gällande motpartskoder finns i Raindance under Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Visning, dubbelklicka på ”MOTP”.