Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

10.8 Betalningsbevakning och inkassoverksamhet

Varje område ansvarar självt för att bevakning av fordringar sker fortlöpande, antingen via kundreskontran eller manuellt. Det är viktigt att detta görs kontinuerligt under året och att eventuella anspråk på krediteringar hanteras omgående.

Malmö högskola tillämpar 30 dagars kredittid. När en fordran inte betalats inom denna tid ska kostnadsstället skicka en betalningspåminnelse inom 15 dagar efter förfallodagen. Om fakturan trots påminnelse inte betalas inom ytterligare 15 dagar sänds omedelbart en ny påminnelse med upplysning att om inte fakturan regleras omgående, kommer ärendet att skickas för inkasso.

En faktura som inte betalas trots påminnelser ska senast 20 dagar efter den andra påminnelsen lämnas till inkasso. För inkassoverksamhet har Malmö högskola ett avtal med Kammarkollegiet. Ta kontakt med ekonomifunktionen för instruktion angående rutiner kring detta. En faktura som anses osäker ska i samband med detta värderegleras (se nedan om ”Värdereglering av kundfordringar”).

10.8.1 Betalningsanstånd

Betalningsanstånd får medges om den betalningsskyldige skriftligen utfäster sig att betala skulden enligt överenskomna villkor. Dessa villkor kan till exempel omfatta förlängd betalningsfrist och/eller delbetalning enligt betalningsplan som ska godkännas av ekonomifunktionen.

10.8.2 Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen ska säljande kostnadsställe debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, det vill säga Riksbankens referensränta + 8 procentenheter. En expeditionsavgift om 50 kronor ska också tas ut vid fakturering av dröjsmålsränta.